Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:623 (2011-2012)
Innlevert: 12.01.2012
Sendt: 13.01.2012
Besvart: 20.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Viser til spørsmål nr. 526 til skriftlig besvarelse fra Per Roar Bredvold. Her ble det spurt om reduksjon av registreringsavgift på snøscooter, men svaret gjaldt kun engangsavgift for nevnte kjøretøy, som ikke var omhandlet i spørsmålet.
Mitt spørsmål er også denne gangen om statsråden vil redusere registreringsavgiften slik undertegnede ønsker det?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 526 til skriftlig besvarelse fra Per Roar Bredvold om registreringsavgift på snøscootere. Engangsavgiften ilegges ved førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge. Avgiften blir ofte kalt registreringsavgift, kjøpsavgift og lignende, men engangsavgift er altså det formelle navnet på avgiften. I tillegg påløper det noen mindre gebyrer til Statens vegvesen ved godkjenning/registrering av snøscootere. Snøscootere ilegges også omregistreringsavgift ved eierskifte og årsavgift.

Dersom ditt spørsmål omhandler engangsavgiften, går jeg ut i fra at mitt svar på spørsmål nr. 526 er tilstrekkelig for besvarelse av spørsmålet. Her viste jeg til at snøscootere har vesentlig lavere engangsavgift enn motorsykler, noe som bl.a. kan begrunnes med at snøscootere delvis benyttes i forbindelse med næringsvirksomhet. Avgiften for snøscootere er dessuten lav sammenlignet med de fleste andre kjøretøygrupper. Jeg kan derfor ikke se tilstrekkelig gode grunner for å redusere engangsavgiften for snøscootere. Jeg viste dessuten til at en eventuell reduksjon av avgiften må dekkes inn ved å øke andre skatter og avgifter eller ved å redusere utgiftene over statsbudsjettet.

Dersom ditt spørsmål imidlertid omhandler omregistreringsavgiften, er jeg enig i at nivået på avgiften er relativt høyt. Omregistreringsavgiften ilegges kun ved eierskifte av kjøretøy i Norge, og ikke ved førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge. Det høye nivået på avgiften skaper flere uheldige virkninger, blant annet gir avgiften insentiver til omsetning av typiske næringskjøretøy utenfor Norge og importerte bruktkjøretøy får en konkurransefordel sammenlignet med tilsvarende bruktkjøretøy som omregistreres innenlands. Derfor reduserte Regjeringen omregistreringsavgiften fra 1. januar 2012 med i gjennomsnitt 20 pst. reelt for typiske næringskjøretøy og i gjennomsnitt 5 pst. reelt for andre kjøretøy. Dette innebærer at også omregistreringsavgiften for snøscootere har blitt redusert med 5 pst. reelt fra 1. januar 2012. På lik linje med eventuelle reduksjoner i engangsavgiften må også reduksjoner av omregistreringsavgiften dekkes inn ved å øke andre skatter og avgifter eller ved å redusere utgiftene over statsbudsjettet.