Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:629 (2011-2012)
Innlevert: 13.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 24.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Stortinget vedtok i fjor sommer at nødvergebestemmelsene skulle endres. Svært mange innen jegermiljøet trodde dette ville tre i kraft allerede før jakta i fjor, men det skjedde ikke. Behandling av saken må skje og lovendringen må vedtas i løpet av våren for at dette skal være effektuert før høstens jakt.
Når vil statsråden legge fram en sak for stortinget slik at rovviltforlikets pkt 2.4.1. kan oppfylles i god tid før jaktsesongen 2012 starter?

Begrunnelse

Rovviltforlikets pkt 2.4.1. lyder som følger; "Nødvergebestemmelsen endres, slik at rovdyr kan avlives for å beskytte hund ved direkte angrep av rovdyr. Forlikspartnerne skal tas med på råd før lovforslaget fremmes på stortinget". I og med at stortinget så klart sier at man skal tas med på råd i forkant av at sak fremmes på stortinget, haster det med å komme i gang med behandlingen om man skal få dette på plass før sommeren 2012.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg kan opplyse at Miljøverndepartementet planlegger å fremme et forslag til endring av nødvergebestemmelsen, i tråd med rovviltforliket 2011, senest innen 1. april 2012. Grunnen til at forslaget planlegges oversendt Stortinget innen 1. april, er at det skal være mulig for Stortinget å behandle forslaget i vårsesjonen 2012. Lovendringen vil dermed kunne tre i kraft før høstens jaktsesong.

Som stortingsrepresentanten peker på, fremgår det av rovviltforliket pkt. 2.4.1 at forlikspartnerne skal tas med på råd før lovforslaget fremmes. Jeg tar sikte på å gjennomføre en slik dialog som nevnt, og forlikspartene vil bli kontaktet om dette.