Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:635 (2011-2012)
Innlevert: 13.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 31.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statsråden svarte meg på mitt spørsmål 8:251 om situasjonen på Bamble Lensmannskontor. Jeg registrer at statsråden hentet inn uttalelse fra politimesteren og at hun syns det er greit at politimesteren gjør som hun vil, og at man ikke tar hensyn til befolkningen.
Kan jeg allikevel be statsråden om å få en oversikt over hvor mange som er ansatt på de forskjellige lensmann/politistasjonene i Telemark, samt antall anmeldte saker totalt og hvor mange oppklarte saker det er på de forskjellige stedene?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Da Politidirektoratet ble opprettet i 2001 ble ansvaret for etatsstyring og

Ressursfordeling delegert fra Justisdepartementet. Politidirektoratet fordeler budsjettet etter en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Det er ikke bare innbyggertall som påvirker politiets arbeidsmengde og dermed ressursbehov. Imidlertid peker mange på forskjeller i ressursfordelingen mellom de enkelte politidistrikter og mener noen politidistrikter kommer dårligere ut enn de burde. Regjeringen har derfor varslet en gjennomgang av dagens ressursfordelingsmodell.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Hoksrud er forelagt for Politidirektoratet som har utarbeidet en oversikt over antall ansatte på tjenestestedene i Telemark politidistrikt pr. 17. januar 2011, se vedlegg 1. Administrativ enhet er ikke tatt med i oversikten.

Politidistriktet fordeler operative oppdrag og etterforskningsoppgaver på tvers av både driftsenheter og tjenestesteder. Felles kriminalenhet er en distriktsovergripende enhet som leverer tjenester på fagområdene sine for hele distriktet. Eksempler på dette er krimtekniske undersøkelser, dommeravhør, utradisjonelle etterforskningsmetoder, analyse mm. Dette representerer en stor ressurs for enhetene i tillegg til det reelle sakstrekket til teamene som fremgår av statistikkene. Vedlegg 2 viser antall anmeldte saker i 2010 og 2011, og vedlegg 3 gir en oversikt over påtaleavgjorte saker i 2011 pr. tjenestested.

Jeg er for øvrig tilfreds med å kunne vise til tidenes største økning i politibudsjettet og vi arbeider videre for å sikre politiet ressurser og rammevilkår slik at etaten kan ivareta publikums behov for service og beredskap.

3 Vedlegg til svar:

Lenke til vedleggene