Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:634 (2011-2012)
Innlevert: 16.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 23.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Når kommer ny lovgivning som kan gjøre noe med problemstillingen med dem som begår straffbare handlinger og er for syk for fengsel og for frisk til tvangsbehandling?

Begrunnelse

Sarpsborg arbeiderblad hadde nok en gang flere artikler om problemstillingen nevnt i spørsmålet i begynnelsen av januar.
Gruppen som begår straffbare handlinger og er for syk for straff, men for frisk til tvungent psykisk helsevern, har utgjort et problem for politiet og rettsvesenet i mange år. Den sittende regjering har lovet å gjøre noe med dette helt fra sin tiltredelse. Jeg ser imidlertid at det er svært lite som blir gjort. Dette er uholdbart, særlig med tanke på de mange uskyldige ofre som blir rammet av denne gjentakende kriminaliteten.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg må først få konstatere at jeg forstår ditt spørsmål slik at når du skriver at en person er for syk for fengsel, betyr det at vedkommende vurderes som utilregnelig.

I norsk rett er det et grunnleggende prinsipp at personer som bedømmes som utilregnelige, er uten skyldevne og derfor heller ikke bør straffes. Hensynet til allmennprevensjonen krever ikke straff i disse tilfellene. Individualprevensjon har også liten betydning; straff er lite egnet til å avskrekke dem som er ute av stand til å forstå rekkevidden av sine handlinger.

Overføring til tvungent psykisk helsevern er aktuelt dersom en utilregnelig lovbryter har begått eller forsøkt å begå en alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet, og det i tillegg er en nærliggende gjentakelsesfare. Sentralt her står altså behovet for å verne samfunnet. For tilregnelige lovbrytere er alternativet fengselsstraff.

Når noen av retten er idømt overføring til tvungent psykisk helsevern, er det ikke kriminalomsorgen som har ansvaret for gjennomføringen av dommen, men det psykiske helsevernet (jf. psykisk helsevernloven 1999). Det regionale helseforetaket har ansvaret for at det psykiske helsevernet settes i verk umiddelbart etter at dommen er rettskraftig.

Personer som bedømmes som utilregnelige og begår kriminalitet men ikke av en slik karakter at vilkårene for å idømme tvungent psykisk helsevern er oppfylt, faller i dag i sin helhet innenfor det regionale helseforetakets ansvar.

Justisdepartementet arbeider med etterkontrollen av regelverket om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner. Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med min vurdering og eventuelle forslag, bl.a. på bakgrunn av forslaget fra det såkalte ”Mælandutvalget” og høringsinstansenes innspill. Det er foreløpig for tidlig for meg å anslå noen tidsmessig ramme for denne behandlingen og når et eventuelt lovforslag kan bli lagt frem for Stortinget.