Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:650 (2011-2012)
Innlevert: 18.01.2012
Sendt: 18.01.2012
Besvart: 30.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Når vil statsråden iverksette bruk av såkalt omvendt voldsalarm?

Begrunnelse

Våren 2009 fattet Stortinget vedtak om å utrede bruk av såkalt omvendt voldsalarm i tilfeller der enkeltpersoner ble voldstruet. I dag bor 1588 personer på hemmelig adresse i Norge. Av disse lever 954 under "kode 6" som betyr at vedkommende er alvorlig truet på liv, legeme og helse. De fleste voldsutsatte er kvinner, mange med barn. Disse må flytte på sperret adresse og endre navn. I tillegg blir de anbefalt å bryte all forbindelse med tidligere kontaktnett. Spesielt vanskelig er dette for barna. Det oppleves urettferdig at det er den voldsutsatte som skal måtte flytte og endre livet sitt, mens det for den som utøver truslene får ingen konsekvenser. En omvendt voldsalarm ville kunne lette situasjonen for mange av disse kvinnene, da man vil ha en bedre mulighet for å ha kontroll med trusselutøveren.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Bekjempelse av vold i nære relasjoner er et av denne regjeringens hovedsatsningsområder. Tidligere denne måneden la regjeringen frem en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner og en stortingsmelding om samme tema er under arbeid.

Omvendt voldsalarm er ett av flere tiltak for å beskytte volds- og trusselutsatte og arbeidet med å få på plass en teknisk løsning som tilfredsstiller krav til funksjonalitet pågår for fullt. Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at de administrative elementene knyttet til løsningen for omvendt voldsalarm er ferdig utviklet og utprøvd i pilotprosjekt i Asker og Bærum politidistrikt. Erfaringene fra denne delen avprosjektet er svært gode.

Når det gjelder selve alarmenheten som skal bæres av gjerningspersonen, har det til nå ikke vært mulig å skaffe tilveieenheter som tilfredsstiller de kravene Politiets data- og materiell tjeneste (PDMT) og Politidirektoratet har satt. PDMT arbeider for å løse denne situasjonen, og vil fullføre prosjektet og gjøre klar til pilotoppstart med reelle gjerningspersoner i løpet av 2012.