Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:652 (2011-2012)
Innlevert: 18.01.2012
Sendt: 18.01.2012
Besvart: 03.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Verkstedbedrifter i Nordland sliter med å få store kontrakter i forbindelse med olje- og gassleting utenfor Nordland. Et slikt selskap er Westcon Helgeland på Nesna. Denne bedriften er spesialist på å bygge undervannsprofiler, men det er også mange andre små og mellomstore bedrifter med kvalifikasjon som taper pga størrelsen på kontraktene.
Hva vil og kan statsråden gjøre for at oljeselskapene legger til rette for at kontraktsstrukturen blir slik at lokale bedrifter kan delta i konkurransen?

Begrunnelse

I Nordland er det mange selskaper som innehar kompetanse til å delta i konkurransen om oppdrag i forbindelse med leteaktivitet og utvinning av olje/gass utenfor Nordland. Dessverre har de fleste selskapene bygd opp en kontraktsstruktur som favoriserer større selskaper. Det gjør at de nordnorske selskapene kun deltar som dellevrandører. Prosjektleder i Indeks Nordland, Erlend Bullvåg slår i et oppslag i NRK Nordland den 17.1. d.å. fast at de fleste av bedriftene som taper i konkurransen er inne som dellevrandører, og veldig mye av forklaringen er hvor store kontrakter oljeselskapene tildeler. Bullvåg slår videre fast at det går ann å gjøre noe med måten kontraktsstrukturen bygges opp på for å få i gang mekanismen, slik at man får løftet disse bedriftene opp til den størrelse og divisjon som det er behov for.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: En høy andel av leveransene til olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel kommer fra norsk industri. De positive ringvirkningene av petroleumsindustrien i nord har ikke vært så betydelige som i resten av landet Regjeringen ønsker, og kommer til å legge til rette for, at lønnsom aktivitet til havs også kan gi grunnlag for ringvirkninger på fastlandet At det skapes ringvirkninger på land når ny aktivitet til havs etableres, er også viktig for støtten til virksomheten i befolkningen.

I områder nær der det foregår virksomhet til havs er virkningene allerede betydelige. I arbeidet med å sikre ringvirkninger av olje- og gassvirksomheten i nord er det av stor betydning at bedrifter i Nord-Norge deltar på flere og mer spesialiserte områder. Det må opparbeides tilstrekkelig kompetanse og nettverk for å kunne konkurrere med et allerede veletablert sørnorsk eller utenlandsk næringsliv. Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten skaper betydelige muligheter for næringsutvikling framover.

Olje- og energidepartementet har en løpende dialog med oljeselskaper og leverandørindustri om anskaffelser knyttet til virksomheten på norsk sokkel Dialogen omfatter bl.a. oljeselskapenes kontraktsstrategi. I denne forbindelse er departementet opptatt av at oljeselskapene til enhver tid velger en kontrakts strategi som er tilpasset den leverandørindustrien vi har. Vi registrerer imidlertid at oljeselskapene ikke alltid når frem til mindre selskaper uavhengig av hvor i landet disse er lokalisert. Departementet har erfaring fra dialog med leverandørnettverk som er blitt nyttige bindeledd mellom oljeselskap og leverandørbedrifter i spørsmålet om kontrakter. Det vil også være slik at det ikke alltid er hensiktsmessig at små selskaper har oljeselskapene som oppdragsgivere. Dette vil måtte bli en avveiing hos oljeselskapet i den enkelte anskaffelsessak.

For å skaffe bedre oversikt i markedet om kommende kontrakter på sokkelen, støtter Olje- og energidepartementet utviklingen av et dataverktøy som skal gjøre informasjon om kommende kontrakter på norsk sokkel enklere tilgjengelig for potensielle leverandører. Prosjektet vil initielt konsentrere innsatsen om kontrakter i Norskehavet og Barentshavet. Dette vil styrke nordnorske selskapers muligheter i anbudsprosesser. Utviklingen av prosjektet støttes med en million kroner over Olje- og energidepartementets budsjett i 2012. Utviklingen av prosjektet støttes også av oljeselskap som operer på norsk sokkel. Utviklingen av prosjektet er initiert av leverandørnettverket Navitas.