Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:664 (2011-2012)
Innlevert: 18.01.2012
Sendt: 19.01.2012
Besvart: 25.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I interpellasjonsdebatten 12.januar i år løftet flere frem behovet for flere Servicesenter for utenlandske arbeidstagere (SUA). Et slikt kontor er etablert i Oslo, Kirkenes og Stavanger, men også Bergen jobber med et slikt senter. Innvandrerbefolkningen i Bergen økte fra 19 054 pr 01.01.2006 til 32 038 pr 01.01.2011. Bergen kommune har den nest største innvandrerbefolkningen i Norge. Jeg er kjent med at Bergen kommune ønsker dialog med statsråden.
Vil statsråden gå i en slik dialog med sikte på å få etablert et SUA i Bergen?

Begrunnelse

I Oslo (2008), Stavanger (2010) og Kirkenes (2010) er det opprettet egne servicesentre for utenlandske arbeidstakere, SUA. Disse kontorene er etablert i et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI. I årsrapporten fra SUA for 2010 rapporteres det om at denne samlokaliseringen har fungert godt. Både de involverte etatene og brukerne er fornøyde. Dette gjelder ikke minst arbeidsgiverne. Det har også vært et høyt volum i antall konsultasjoner og vedtak. Kontoret i Stavanger hadde i 2010 over 28 000 besøkende og i Oslo over 78 000.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere er en samlokalisering av skatteetaten, politiet, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Denne samlokaliseringen har fungert bra. I den nylig mottatte evalueringen av tiltak mot sosial dumping har FAFO også framhevet disse sentrene som et formålstjenlig tiltak. Sentrene retter seg ikke mot innvandrere generelt, men mot arbeidsinnvandrere og deres behov for skattekort og andre opplysninger knyttet til arbeidsforhold.

Spørsmålet om vi ønsker å opprette flere SUA-kontorer ses nå i sammenheng med omorganiseringen av utlendingsforvaltningen som Justisministeren arbeider med. Intensjonen er at Utlendingsdirektoratet skal overta politiets førstelinjeoppgaver knyttet til utlendingssakene. Det skal etableres regionkontorer som skal ha ansvar for utlendingsforvaltningens førstelinje. Utlendingsdirektoratet har opplyst at de ved utformingen av den nye førstelinjen vil ta med seg de positive erfaringene fra SUA-kontorene, for eksempel i form av samlokalisering med andre etater der det kan være naturlig.

Jeg vil nå avvente justisministerens avgjørelse av hvor førstelinjekontorene vil bli lokalisert og på hvilket grunnlag det er mulig å ta med seg de gode erfaringene fra servicesentrene. Oppholdstillatelser for arbeid er i dag en dominerende oppgave for utlendingsforvaltningen. Jeg vil følge nøye med på omorganiseringen i utlendingsforvaltningen med sikte på at målene om hurtig og god saksbehandling i arbeidssaker videreføres.