Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:700 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 23.01.2012
Besvart: 26.01.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Gjestgård, kurs og konferanser og alternativ utnyttelse av gårdens bygningsmasse og infrastruktur er viktige tilleggsinntekter for mange innen landbruket. Staur gård eies av departementet og drives i konkurranse med mange andre aktører på Hedmarken. Departementet bevilget i brev datert 21.09.11 et a kontobeløp på 1,5 mill kr til utbedringsarbeider på steinhus og verkstedlåve.
Har Staur Gård AS en direkte tilgang til departementet som finansieringskilde for denne type investeringer?

Begrunnelse

Bevilgningen det vises til ovenfor er ikke et enkeltstående eksempel. Det blir også påstått at det tidligere er overført 1 mill kr til konferanselåve og 3,5 mill kr til oppussing av hovedhuset. Når Staur Gård driver gjestegård i direkte konkurranse med andre aktører, vil slik støtte fra departementet skape sterk konkurransevridning i markedet. Det hører med til historien at Staur Gård i fjor vinter lansert en tilbudspakke på overnatting og dagpakker som forstyrret prisbildet i lokalmarkedet. Dette er en svært betenkelig side ved at departementet driver næringsvirksomhet. Av brevet fra departementet får en klart inntrykk av at pengeoverføringen er et tilskudd og ikke et lån.
Et minimumskrav må være at departementet har klare rutiner og evalueringer av hva pengeoverføringene blir brukt til. Det burde også være en selvfølge at departementet ikke tillater at Staur Gård AS driver i konkurranse med andre lokale aktører når de har behov for slike pengeoverføringer. Dersom Staur Gård AS ikke klarer å finansiere sin virksomhet i det vanlige lånemarkedet og det er nødvendig med stadige overføringer ville det snarere være naturlig at departementet vurderer avhending av gården.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis vil jeg få opplyse at da Staur gård ble overført til Landbruks- og matdepartementet i 2001, ble det stiftet et driftsselskap, Staur Gård AS, som skulle forestå driften av gårdsanlegget. Staur gård er et spesielt gårdsanlegg med en stor og svært vedlikeholdskrevende bygningsmasse, en bygningsmasse som går vesentlig ut over det som trengs for gjestegårdsdriften og driften av selskapet for øvrig.

I forpaktningsavtalen mellom Staur Gård AS og Landbruks- og matdepartementet er det avtalt at driftsselskapet plikter til enhver tid å holde den forpaktede eiendom med bygninger i minst like god stand som den var ved tiltredelsen. Det er lagt opp til at Staur Gård AS kan søke departementet om midler til vedlikeholdstiltak som er ekstraordinære.

Til grunn for den aktuelle tildelingen i 2011 lå en vurdering av at foreliggende vedlikeholdsarbeider, hvorav nytt tak på verkstedlåven utgjorde det vesentligste, var av slik ekstraordinær karakter. Også i et ordinært leieforhold ville dette vært utgifter som huseier normalt måtte bekoste. Dersom det aktuelle taket ikke ble utbedret, ville det for øvrig kunne medføre store bygningsmessige skader.