Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:694 (2011-2012)
Innlevert: 19.01.2012
Sendt: 20.01.2012
Besvart: 27.01.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta umiddelbart initiativ overfor Justis- og beredskapsdepartementet med sikte på en snarlig avklaring av muligheten for å kreve utlevering av studentinformasjon til kommersielle formål?

Begrunnelse

Undertegnede viser til pålegget fra Kunnskapsdepartementet til landets høyere utdanningsinstitusjoner om –under henvisning til offentlighetsloven– å utlevere studentinformasjon til et kommersielt selskap. Flere institusjoner nekter nå å utlevere denne informasjonen grunnet personvernmessige hensyn.
Undertegnede er tilhenger av størst mulig åpenhet i forvaltningen og mener det er viktig med et sterkt lovverk i tilknytning til dette, men er svært skeptisk til at dagens lovverk synes å åpne opp for utlevering av denne type informasjon.
I Universitas 18. januar d.å. fremgår det at Kunnskapsdepartementet ”er i dialog med Justisdepartementet om problemstillingene, og legger opp til at disse vil bli vurdert ved en evaluering av offentlighetsloven”.
Undertegnede mener det er viktig med en langt snarligere avklaring på dette spørsmålet enn å vente på en evaluering av offentlighetsloven, og vil henstille statsråden til fortgang i dialogen med Justis- og beredskapsdepartementet, slik at studentenes personlige informasjon kan fortsette å være studentenes eiendom og at institusjoner ikke kan utlevere slik informasjon uten eksplisitt samtykke fra studenten.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål nr. 694 fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande, som er stilt til skriftlig besvarelse i henhold til § 52 i Stortingets forretningsorden.

Offentleglova har en sentral og viktig funksjon for vårt ansvarsområde, da den bidrar til åpenhet og innsyn i et forvaltningsområde som berører svært mange mennesker i ulike faser av livet. Hensynene bak loven er å sikre demokratiske prosesser og åpenhet rundt forvaltningsinstitusjoners arbeid. Jeg opplever likevel at det har oppstått en del vanskelige spørsmål i skjæringspunktet mellom formålet om åpenhet i forvaltningen, og beskyttelse av den enkelte mot at personvernet blir krenket.

På bakgrunn av en rekke henvendelser fra studenter som opplever utlevering av studentopplysninger som en krenkelse av deres personvern, har Kunnskapsdepartementet i brev datert 17. januar 2012 anmodet Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere regelverket og dets rekkevidde slik disse bestemmelsene er formulert i dag. Konkret bes Lovavdelingen vurdere om forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven er hensiktsmessig for å ivareta både allmennhetens rett til innsyn og den enkeltes krav på personvern, Jeg håper vi kan få en rask avklaring på problemstillingen da dette berører så vel utdanningsinstitusjonene som de som studerer og har studert der.

Flere utdanningsinstitusjoner har vært kritiske til offentleglovas rekkevidde etter at departementet i en konkret klagesak fattet vedtak om å gi innsyn i opplysninger om studenter ved NTNU. Innsyn i de konkrete opplysningene ble gitt som en konsekvens av dagens regelverk, men det er et krav at mottaker behandler personopplysningene i tråd med personopplysningsloven. Det er i den sammenheng viktig å understreke at departementets vedtak i en enkeltsak ikke medfører en utvidet innsynsrett der loven ikke åpner for det, og at det må gjøres en konkret vurdering av det enkelte innsynskrav i henhold til offentleglova.