Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:696 (2011-2012)
Innlevert: 19.01.2012
Sendt: 20.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det Mosaiske Trossamfunn har et reelt sikkerhetsbehov, det er kulehullene i synagogen vitne om. Av menighetens kontingentmidler går nå halvparten til sikkerhet. På tross av dette har departementet hittil avslått å gi støtte til dette. I svar fra informasjonsavdelingen i departementet heter det at anmodningen fra den jødiske menigheten vil bli behandlet på lik linje med andre "budsjettinnspill".
Er ikke statsråden enig i at dette handler om mer enn et "budsjettinnspill", og vil statsråden seriøst vurdere den nye søknaden?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det mosaiske trossamfund har den samme rett til generell politibeskyttelse som alle andre borgere og organisasjoner i Norge. Justisdepartementet har løpende dialog

med PST og Politidirektoratet for å sikre at dette ivaretas.

Justisdepartementet har tidligere ved tre anledninger gitt støtte til Det mosaiske trossamfund:

- 2006: 4,95 mill. kroner i engangsstøtte til sikringstiltak etter skytingen høsten 2006 samlet til trossamfunnene i Oslo og Trondheim.

- 2009: 0,3 mill. kroner i engangsstøtte til sikringstiltak til trossamfunnet i Trondheim.

- 2010: 0,4 mill. kroner i støtte til et prosjekt om antisemittisme i regi av UD og BLD

i samarbeid med Holocaustsenteret.

I tillegg ble det gitt 6,5 mill. kroner i engangstilskudd til sikringstiltak fra Kultur- og kirkedepartementet i 2002.

Justisdepartementet mottok 21. januar 2011 søknad fra Det Mosaiske Trossamfund om økonomisk støtte på til sammen 23,3 mill. kroner til sikringstiltak. Denne ble avslått i brev 29. mars 2011.

Justisdepartementet hadde 13. januar 2012 et møte med Det Mosaiske Trossamfund, hvor temaet var trusselsituasjonen og behovet for støtte.

Blant annet på grunnlag av dette møtet ble det fra departementet opplyst at det ville bli foretatt en ny gjennomgang og vurdering.