Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:704 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 23.01.2012
Besvart: 03.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Nettselskapet Tussa Nett AS, som er eid av Tussa Kraft AS, driver datterselskapet Tussa Installasjon AS. Dette betyr at monopolbedriften Tussa Nett AS eier en konkurranseutsatt virksomhet.
Er statsråden komfortabel med at et nettselskap driver konkurranseutsatt virksomhet der vi ikke kan utelukke kryss subsidiering, og dersom han ikke er komfortabel med denne situasjonen, hvilke grep kan vi forvente tas for å hindre denne type eierskap?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Nettselskap kan eie konkurranseutsatt virksomhet som elektriske installasjonstjenester, men forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) har en bestemmelse som forbyr kryssubsidiering.

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter setter også en rekke krav til innkjøpsregler og rutiner. Sammen med kontrollforskriften begrenser dette nettselskapenes mulighet til å misbruke sin monopolstilling til å favorisere egne konsernselskaper. Alle transaksjoner mellom nettselskapet og andre selskaper i samme konsern skal skje til markedsvilkår. Avtaler mellom selskap i samme konsern skal foreligge skriftlig.

Ansvaret for og oppfølgingen av kontrollforskriften er delegert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE kontrollerer at bestemmelsen om kryssubsidiering overholdes gjennom tilsyn. NVE opplyser at de i den siste tiden har hatt fokus på nettselskapenes konserninterne tjenester og har gjennomført tilsyn spesielt med sikte på å avdekke om transaksjoner mellom nettselskap og entreprenørselskap i samme konsern skjer til markedsvilkår.

Jeg er opptatt å sikre at nettselskapene ikke belaster nettvirksomheten med kostnader knyttet til konkurranseutsatt virksomhet. Kundene skal være trygge på at nettjenestene leveres med riktig kvalitet og til lavest mulig pris. Ved mistanke om brudd på regelverket kan det rettes en klage til NVE. NVEs vedtak kan eventuelt påklages videre til Olje- og energidepartementet.