Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:706 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 24.01.2012
Besvart: 27.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I svar på Dokument nr. 15:578 (2011-2012) skriver finansministeren at regjering har nær kontakt med Norges Bank som en del av beredskapen i dagens turbulente økonomiske situasjon. Finansministeren har flere ganger uttalt at regjeringen anser Norges Bank som en del av "førstelinjeforsvaret".
Hvor tett samarbeider regjeringen med Norges Bank om rentesetting i regjeringens "forsvarsverk", og hva ville regjeringen gjort dersom Norges Bank hadde valgt ikke å kutte renten 0,5 prosentpoeng i desember?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Retningslinjene for pengepolitikken er fastlagt av Regjeringen, jf. kronprinsregentens resolusjon 29. mars 2001 og forskrift om pengepolitikken av samme dato. Norges Bank er ansvarlig for den løpende utøvelsen av pengepolitikken. Norges Banks operative gjennomføring skal rettes mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst. På kort og mellomlang sikt veier Norges Bank hensynet til lav og stabil inflasjon mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting. Norges Bank satte ned renten med 0,5 prosentenheter på sitt møte den 14. desember i fjor. I sin begrunnelse for rentenedsettelsen viser hovedstyret i Norges Bank bl.a. til at uroen i finansmarkedene hadde tiltatt siden oktober. Hovedstyret viste også til at ”utviklingen ute og i finansmarkedene gir utsikter til lavere vekst i produksjon, sysselsetting og inflasjon også her hjemme.” Flere land gjennomfører lettelser i pengepolitikken.

Norges Banks reaksjonsmønster følger av det mandatet Regjeringen har gitt. Det kreves normalt ikke en særskilt koordinering mellom Norges Bank og Finansdepartementet. Det følger av mandatet at banken responderer når utsiktene for utviklingen i inflasjon, produksjon og sysselsetting endrer seg.

I arbeidet med finansiell stabilitet holdes det regelmessige trepartsmøter mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet. Finansdepartementet rapporterer til Stortinget om dette arbeidet i den årlige finansmarknadsmeldingen.