Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:708 (2011-2012)
Innlevert: 23.01.2012
Sendt: 24.01.2012
Besvart: 31.01.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): NRK Vestlandsrevyen viste 19. januar et innslag om at russiske myndigheter har konfiskert forskningsutstyr og -data tilhørende Havforskningsinstituttet.
Har norske myndigheter vært i kontakt med russiske myndigheter angående saken, hva er resultatet av eventuell slik kontakt og vil Utenriksdepartementet ta saken opp med Russland dersom dette ikke allerede er gjort?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Med tillatelse fra russiske myndigheter ble det i 2007 satt ut fem strømmålingsrigger nordvest av Novaja Zemlja. Utsettingen var et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) i Murmansk. Hovedformålet med riggene var å måle hvor mye tungt bunnvann som strømmer fra Barentshavet til Polhavet for å gi ny informasjon om havstrømmene øst i Barentshavet.

Riggene ble tatt opp i september 2008. I henhold til kontrakten skulle instrumentene tilbake til Norge umiddelbart mens dataene skulle gjennomgås før de skulle overføres til Norge.

Ved toktets slutt i september 2008 grep russiske forsvarsmyndigheter inn og holdt tilbake utstyret, datasettet og alle sikkerhetskopiene. Dette ble tatt med til Murmansk for at russiske myndigheter kunne kontrollere informasjonen i datasettet. Det ble gitt en muntlig forsikring om at utstyr og datasett skulle leveres tilbake i løpet av noen måneder.

Tre og et halvt år senere er verken instrumenter eller data fra toktet frigitt. Havforskningsinstituttet har gjentatte ganger forsøkt å få utlevert utstyret og dataene. Denne prosessen har tatt tid. I påvente av resultatet av Havforskningsinstituttets kontakt med PINRO, har man ikke presset på i andre kanaler. Havforskningsinstituttet tok sist saken opp på et kontaktmøte med PINRO i desember 2011, men i brev fra PINRO 28. desember 2011 beklager de at deres forsøk på å få utlevert utstyr og data heller ikke har ført frem. PINRO anbefaler at saken følges opp med høyere myndigheter i Russland gjennom egnede kanaler.

Fiskeri- og kystdepartementet har ved flere anledninger, skriftlig og muntlig, tatt opp saken med russiske fiskerimyndigheter. Disse har ikke besvart skriftlig, men har muntlig vist til at saken sorterer under forsvarsministeriet i Russland.

På bakgrunn av disse opplysningene, vil det norske forsvarsdepartementet følge opp saken med russiske forsvarsmyndigheter på egnet måte. Utenriksdepartementet vil også ta opp saken gjennom våre kanaler. Regjeringen håper at dette kan bidra til at saken blir løst innen rimelig tid.

Vedrørende denne problemstillingen – på et mer generelt grunnlag – vil jeg vise til at det pågår et arbeid med å fremforhandle en ny mellomstatlig forskningsavtale mellom Norge og Russland. Spørsmålet om eierskap til forskningsutstyr og rettigheter til immateriell eiendom står sentralt i denne dialogen.