Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:713 (2011-2012)
Innlevert: 24.01.2012
Sendt: 24.01.2012
Besvart: 30.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): NTB meldte den 23.1.12 at kostnadene ved operasjonen i Libya i fjor sommer kom på mer enn 400 mill kroner. Dersom man ser dette opp mot kostnaden som ble antydet av daværende Forsvarsminister Faremo på 70 mill kroner må det være lov å påpeke at det er et vesentlig avvik mellom disse to.
På bakgrunn av dette vil jeg be statsråden si hva han mener om grunnlaget for de tall Stortinget ble kjent med i begynnelsen av oppdraget kontra resultatet som var ca 6 ganger høyere?

Begrunnelse

Jeg registrer også at statsråd Eide sier til Aftenposten at heller ikke Churchill kunne ha beregnet kostnadene ved 2. verdenskrig. Personlig mener jeg dette er en horribel sammenligning siden ingen her i landet forventet at oppdraget i Libya skulle vare mer enn 5 år og sette hele Europa og andre deler av verden i krig. Det er mulig at det ble opplevd slik av en daværende statssekretær, men det lå ikke i kortene da Stortinget ble orientert om det norske bidraget. Det som likevel er aller mest alvorlig er den totale mangel på god og riktig informasjon fra Forsvaret atter en gang. At fakta deretter forsøkes å "fordummes" slik statsråden gjør, tjener verken statsråden, Forsvaret eller det norske demokratiet. I tillegg finner jeg det en smule oppsiktsvekkende at statsråden sammenligner seg selv med Churchill.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Det avsluttede regnskapet for Libya-oppdraget viser at utgiftene har vært 40,7 millioner kroner mindre enn Stortinget har bevilget og vært kjent med. Hverken sluttsummen på 400 millioner kroner, som representanten Ellingsen oppgir, eller hva Stortinget har vært kjent med, er korrekt gjengitt i representantens spørsmål.

22. mars 2011 orienterte daværende forsvarsminister Grete Faremo Stortinget om at kostnadene ved Libya-oppdraget var foreløpig anslått til 70 millioner kroner. Både Stortinget og media ble orientert om at anslaget var basert på tidligere erfaringstall fra operasjoner, og at kostnadsberegningene ville endres etter hvert som mer detaljert planlegging forelå. Blant annet var utgifter til ammunisjon ikke medregnet, og det heftet stor usikkerhet knyttet til antall flytimer for de seks aktuelle F-16 flyene. Ved starten av nye operasjoner hefter det alltid stor usikkerhet ved kostnadene, og de samlede utgifter er avhengig av operasjonens utvikling. Etter hva jeg forstår, var representanten Ellingsen kjent med disse forbeholdene, jf. uttalelser i media.

9. mai 2011 redegjorde forsvarsminister Grete Faremo for Stortinget om norsk oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 1973, og at merkostnader for det norske bidraget var beregnet til 261 millioner kroner. Samme sum ble fremmet for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett, som Stortinget sluttet seg til. Fremskrittspartiet hadde ingen merknader til forslaget, jf. Innst. 420 S (2010-2011).

Regjeringen la 23. september frem Prop. 150 S (2010-2011), med forslag om en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner knyttet til en forlengelse av deltakelsen fra 24. juni til 1. august 2011. Ved behandling av saken, som representanten Ellingsen var saksordfører for, sluttet komiteen seg enstemmig til regjeringens forslag.

Det samlede norske bidraget har kostet 320,3 millioner kroner, og Forsvaret vil dermed kunne tilbakeføre 40,7 millioner kroner av de 361 millioner kroner Stortinget har bevilget.