Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:714 (2011-2012)
Innlevert: 24.01.2012
Sendt: 25.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Sist helg var det en knivstikking i Lødingen kommune hvor helsepersonell måtte vente i 45 minutter på politiet. Denne saken er heller ikke unik dersom man ser landet samlet. I noen tilfeller skal politiet være på plass før helsepersonell kan få gjort jobben sin og da er det klart at det å vente i 45 minutter er totalt uakseptabelt.
Mitt spørsmål er derfor om statsråden mener dette er forsvarlig, og om distriktsnorge ikke kan forvente bedre fra dagens regjering når det gjelder utrykning?

Begrunnelse

Jeg håper også at svaret ikke blir den vanlige gjentatte repetisjonsøvelsen av alt det fantastiske dagens regjering har gjort. Selv med økt opptak av studenter og økte rammer til politiet er det åpenbart at dette ikke har vært nok siden jeg går ut fra at justisministeren ikke er fornøyd med denne saken. Men med en strategi om å fokusere på noe annet heller enn å ta ansvar for det som skjer, blir vel dette svaret også som forventet selv om klar tale og en smule selvkritikk kanskje ville vært på sin plass.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet, som igjen har innhentet informasjon fra

politimesteren. Det vil alltid være slik at noen alvorlige hendelser vil skje på steder og til tider som gjør rask respons fra politiet vanskelig.

Midtre Hålogaland politidistrikt består av 16 tjenestesteder, hvorav de fleste er små lensmannskontorer. Politidistriktet har ca. 117 000 innbyggere med til dels spredt bosetting i 23 kommuner.

For å få utnyttet distriktets politiressurser best mulig beredskapsmessig, er politidistriktet delt inn i fire vaktregioner: Ofoten, Harstad (Sør-Troms), Lofoten og Vesterålen. I Ofoten og Harstad har distriktet døgnkontinuerlig tjeneste. I Lofoten og Vesterålen er det døgntjeneste i helgene og reservetjeneste midt i uken. Fordelingen av politiressurser samsvarer stort sett med befolkningsfordelingen i regionene. Vaktregionene har store avstander som en følge av politidistriktets geografi. I Ofoten er det 230 km fra ytterkant til ytterkant. I Vesterålen er det 160 km mellom ytterpunktene.

I forbindelse med hendelsen i Lødingen, opplyses det at Vesterålspatruljen befant seg på Sortland, ca. 50 km fra Lødingen. Det ble undersøkt om patruljen i Harstad befant seg i en posisjon som kunne gitt kortere kjøretid til Lødingen. Denne patruljen befant seg i Harstad, slik at responstiden ville blitt lengre ved å benytte denne. I tillegg kom meldingen på et tidspunkt hvor det var stengetid av restauranter i Harstad, med forventede ordensforstyrelser, slik at denne patruljen hadde oppgaver å ivareta.

Med de geografiske avstandene politidistriktet har, vil det kunne medføre at patruljen må kjøre mange hundre kilometer i løpet av en vakthelg avhengig av hvor det er oppdrag/hendelser.

Politimesteren gir sterkt tilkjenne at distriktets polititjenestemenn er opptatt av å skape trygghet for befolkningen. Men en konsekvens av blant annet store geografiske avstander og tjenesteordninger samt påkrevd aktivitet, vil beklageligvis enkelte ganger kunne medføre lang responstid.