Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:716 (2011-2012)
Innlevert: 24.01.2012
Sendt: 25.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Jeg har tidligere tatt opp mangel på ambulansehelikopter i Hålogaland-regionen.
Kan statsråden redegjøre for hva som er gjort, og når eventuelt denne regionen kan få et like godt ambulansehelikoptertilbud som resten av landet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev til Stortingets president 24. juni 2011 og 7. november 2011 om samme sak.

De regionale helseforetakene har ansvar for planlegging, organisering og drift av det akuttmedisinske tilbudet i sin region, herunder bil-, båt- og luftambulansetjenesten. Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal ha tilgang på kompetent helsehjelp i akutte situasjoner. Ambulansetjenesten, herunder også luftambulansene, spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen likeverdig tilgang til akuttmedisinske tjenester. Luftambulansetjenesten kan gi raskere behandling og transport for de som trenger det, og den kan bringe pasienter til de sykehusene der spesialiserte tilbud er tilgjengelige. Tilpasning og dimensjonering av luftambulansetjenesten er derfor et viktig virkemiddel for å sikre en forsvarlig akuttmedisinsk beredskap og god pasientflyt mellom behandlingsnivåer.

Endringer i basemønsteret vil ofte være gjenstand for lokalpolitisk engasjement. I den utstrekning det vil bli aktuelt å vurdere endringer i den nåværende strukturen, må dette bl.a. ses i lys av oppgavefordelingen mellom sykehus og øvrig akuttberedskap. Dette vil i så fall være en prioritering som må skje innenfor de økonomiske rammene til det regionale helseforetaket.

Helse Nord RHF viser til at de har god dekning av ambulansefly med til sammen seks fly fordelt på basene i Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Kirkenes og Alta (to fly). Det er stasjonert ambulansehelikopter på basene i Brønnøysund og Tromsø. I tillegg kommer redningshelikoptertjenesten som er stasjonert i Banak og i Bodø. Redningshelikoptertjenesten er primært en søk- og redningsressurs, men gjennomfører også et stort antall ambulanseoppdrag.

Det fremgår av Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) at endringer i akuttfunksjoner ved sykehus og sammenslåing av legevaktdistrikter ikke må finne sted uten at helseforetak og kommuner har vurdert konsekvenser for luft-, bil- og båtambulansetjenesten. Styret i Helse Nord RHF har vedtatt å gjennomføre en utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene. Helse Nord RHF har informert meg om at spørsmålet om en eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten skal vurderes i forbindelse med evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført. Utredning og konsekvensanalyser er forsinket, men arbeidet vil bli sluttført i løpet av 2012.

Det har skjedd en betydelig styrking av ambulansetjenesten de siste årene, både når det gjelder kvalitet og kompetanse. Jeg kan forsikre om at jeg fortsatt vil følge arbeidet med utvikling av det akuttmedisinske tilbudet tett. Større grad av arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus er nødvendig for å sikre et pasientilbud av god kvalitet. Dette forutsetter bl.a. en fortsatt styrking av ambulansetjenesten, både når det gjelder bil, båt- og luftambulansene. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider derfor med en gjennomgang av forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester som blant annet inneholder krav til kompetanse og tilgjengelighet i ambulansetjenesten.