Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:719 (2011-2012)
Innlevert: 25.01.2012
Sendt: 26.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vil statsråden ta grep for å innføre lyd- og bilde opptak ved alle landets domstoler?

Begrunnelse

Lyd- og bildeopptak i rettssaker burde være en naturlig del av forhandlingene i et moderne samfunn. Vi ser også at lovverket for en stor del er tilpasset bruk av den type teknologi.
Jeg er informert om at Justisdepartementet har mottatt en utredning fra Domstolsadministrasjonen med vurdering både av rettsikkerhetsspørsmål og kostnader knyttet til innføring av lyd- og bildeopptak.
I krisepakken som kom i 2009, bevilget regjeringen midler til noe utstyr for slikt opptak. Etterpå har det skjedd lite.
Med tanke på de store effektivitetsgevinster og rettssikkerhetsmessige goder slikt utstyr vil bidra med, er jeg svært opptatt av å finne ut om Statsråden har konkrete planer om innføring av dette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg mener at det er flere gode grunner for å innføre lyd- og bildeopptak i retten. Departementet har i Prop. L 141 (2009-2010) Endringer i straffeprosessloven mv. uttalt følgende om lydopptak i straffesaker:

«Etter departementets syn taler rettssikkerhetsgrunner for at forklaringer avgitt under hovedforhandlingen i straffesaker bør sikres for ettertiden. Opptak av lyd, eventuelt sammen med bilde, gjør det mulig med konfrontasjon dersom forklaringen i ankeinstansen avviker fra det som er forklart tidligere. Opptak vil også kunne være viktig ved spørsmål om gjenåpning av en straffesak. Opptak vil kunne lette domsskrivingen, og kan tenkes å være til hjelp for ankedomstolen ved silingsavgjørelser. Enn videre kan misforståelser som følge av språk- eller kulturforskjeller avdekkes.»

Jeg kan også nevne at juryutvalget i NOU 2011:13 vurderte om det bør være adgang til å spille av opptak fra tingretten til erstatning for nye vitneavhør i lagmannsretten. Utvalget gikk inn for at det i særtilfeller, der det vil være en uforholdsmessig tung byrde for fornærmede å forklare seg på nytt, skal gis adgang til avspilling av lyd- og bildeopptak fra førsteinstans under ankebehandlingen, forutsatt at avspillingen ikke går på bekostning av hensynet til saksopplysning. Juryutvalgets utredning er på høring med høringsfrist 1. mars 2012.

Når det gjelder sivile saker er hovedregelen i tvisteloven at det under hovedforhandling skal foretas opptak av parts- og vitneforklaringer, men dette kan utelates blant annet når retten ikke har tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak.

Foreløpig er det ikke anskaffet moderne utstyr for lyd- og bildeopptak til domstolene.

Domstoladministrasjonen oversendte rapporten «Lyd- og bildeopptak fra parts- og vitneforklaringer i retten» til departementet i fjor. Domstoladministrasjonen tilrår som et utgangspunkt at syv av ti rettssaler utstyres for opptak av lyd og bilde, mens øvrige saler utstyres for opptak av lyd. Videre at alle domstoler må utstyres med mobilt utstyr for opptak av lyd i saker som settes utenfor domstolens lokaler, noe det er særlig behov for i jordskiftedomstolene.

Innføring av lyd- og bildeopptak i retten vil kreve betydelige økninger i ressursbehovet til IKT i domstolene. Domstoladministrasjonen har beregnet at investeringene vil beløpe seg til om lag 285 millioner kroner, mens årlige merkostnader til drift og vedlikehold vil være om lag 70 millioner kroner. I tillegg vil det påløpe gjenanskaffelseskostnader på om lag 60 millioner kroner per år. Det vil ifølge Domstoladministrasjonen ta opp mot to år fra finansiering er på plass til løsninger kan bli realisert.

Investeringer i utstyr til lyd- og bildeopptak i retten må vurderes i forbindelse med de ordinære statsbudsjettprosessene. Jeg kan derfor ikke nå si noe mer om når det eventuelt vil innføres lyd- og bildeopptak.