Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:724 (2011-2012)
Innlevert: 25.01.2012
Sendt: 30.01.2012
Besvart: 03.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Eg viser til vedlagte resolusjon som vart vedteken på fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane FrP den 22.01.12. Resolusjonen omhandlar manglande openheit i Helse Førde og trugsmål mot tilsette, som på pasientane sine vegne seier i frå om uheldige hendingar ved lokalsjukehuset på Nordfjordeid.
Vil statsråden, som den øvste ansvarleg for helseføretaka, sjå på nemnde forhold i Helse Førde, og syte for at leiinga i føretaket oppfører seg korrekt overfor sine tilsette?

Begrunnelse

Følgjande resolusjon vart vedteken på fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane FrP:

”Manglande demokrati i helseføretaka.
Sogn og Fjordane FrP meinar at den personhetsen som no foregår i Helse Førde må ta slutt.
Det kan ikkje vere slik at når legar, ut i frå si legegjerning og kompetanse, påpeikar feil og manglar som leiinga i føretaket har bestemt så kjem leiinga med trugsmål om oppseiing.
Den usemje som rår mellom leiinga i Helse Førde og enkelte legar går på at dimensjoneringa av avdelingar ved sjukehuset på Nordfjordeid ikkje er i tråd med dei føresetnadane som står i Nasjonal Helseplan.
Føretaksmøte har pålagt Helse Førde å syte for at ved sjukehuset på Nordfjordeid skal det vere indremedisinsk akuttberedskap og anestesi.
Leiinga i Helse Førde har bestemt å redusere antal overvåkningsplassar ved sjukehuset på Nordfjordeid frå seks til to plassar. Dei to overvåkningsplassane skal då gå til reduksjon av dei femten sengane som føretaksleiinga har oppretta. Dette viser seg å vere alt for lite.
Overlege NN ved medisinsk avdeling ved sjukehuset på Nordfjordeid har sendt bekymringsmelding til leiinga i Helse Førde om at dette kunne gå ut over pasientsikkerheita. Når så overlege NN ikkje får gjennomslag frå leiinga i helseføretaket, tok NN saka opp med media, for å legge press på leiinga i Helse Førde. Dette gjorde overlege NN i lojalitet overfor pasientane.
Sogn og Fjordane FrP ber Helseministeren om å gripe inn overfor leiinga i Helse Førde, både for det som gjeld styreleiar, adm. direktør og fagsjef, slik at tilsette kan få seie i frå utan at dei vert trua med oppseiing. Den hersketeknikken som rår i Helse Førde overfor eigne tilsette må det øyeblikkeleg verte slutt på.
Sogn og Fjordane FrP ber stortingsrepresentant Åge Starheim om snarast å ta dette opp i eit skriftleg spørsmål til Helseministeren.”

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Vest RHF skal gjennom sitt sørge-for-ansvar, sikre spesialisthelsetjenester til befolkningen i helseregionen i tråd med Stortingets vedtak, regjeringens politikk, oppdragsdokument og aktuelle styringsdokumenter.

Helse Førde HF og Helse Vest RHF gjennomfører nå prosesser i tråd med nevnte føringer og vedtak. Jeg er informert om at Helse Førde HF har opprettet et omstillingsutvalg som skal sikre at omstilling ved Nordfjord sjukehus skjer i henhold til de prinsippene som er etablert med tillitsvalgte og vernetjenesten i Helse Førde HF. Dette er i tråd med lov og avtaleverk samt omstillingsdokumentet til Helse Førde HF.

Omstillingsutvalget skal legge til rette for at endringene skjer gjennom medvirkning, dialog og gjennom en god prosess med alle ansatte. Først skal de personellmessige konsekvensene av endringene avklares, så skal alle muligheter for andre oppgaver utredes. Ansatte som berøres av omstillingene skal med andre ord få utredet hvilke andre oppgaver som de kan bli kvalifisert til å arbeide med ved sykehuset i Nordfjord eller ved andre enheter i Helse Førde HF. Det er redegjort internt og eksternt om at det er på denne måten at omstillingen skal gjennomføres ved Nordfjord sjukehus, i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og avtaleverket for øvrig. Helse Vest RHF har forsikret meg om at det skal bli lagt vekt på dialog i omstillingsprosessene og at prosessene følges nøye. Dette er viktig for de berørte ansatte som trenger god og konkret informasjon om muligheter for videre arbeid i helseforetaket.

Omstillinger må gjennomføres med tillitsbaserte relasjoner med alle parter, samtidig som kravene til et godt arbeidsmiljø for de ansatte og forsvarlige tjenester til pasientene blir ivaretatt. Omstillinger kan medføre offentlig kritikk fra egne ansatte. I foretaksmøtene med de regionale helseforetakene i januar i år ble det presisert at det skal mye til før slike ytringer er i konflikt med lojaliteten til arbeidsgiver, og at slik kritikk som hovedregel bør møtes med motinnlegg som viktigste virkemiddel.