Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:727 (2011-2012)
Innlevert: 26.01.2012
Sendt: 27.01.2012
Besvart: 09.02.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 18. november 2011 oppnevnte regjeringen et bredt sammensatt utvalg som skal foreta en helhetlig revisjon av sjømannsloven og utarbeide utkast til ny lov. Undertegnede har blitt kontaktet av Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) hvor de opplyser at de har vært i kontakt med Næringsdepartementet, og hvor de fremmet et klart ønske om å få sitte i utvalget, men at dette ikke ble imøtekommet.
Vil statsråden legge til rette for at det oppnevnte utvalg kan suppleres med ett medlem fra FFS?

Begrunnelse

Det vises til at regjeringen ved kongelig resolusjon av 18. november 2011 oppnevnte et bredt sammensatt utvalg som skal foreta en helhetlig revisjon av sjømannsloven og utarbeide utkast til ny lov.
Fellesforbundet for sjøfolk (FFFS) har gjennom flere år kanskje vært den mest ivrige aktør i å få endret og erstattet dagens sjømannslov, noe flere rettssaker underbygger. Undertegnede mener det vil være viktig at alle relevante synspunkter og erfaringer med dagens sjømannslov fremkommer i utvalgets arbeid, og mener derfor det burde vært en styrke for det arbeid som er igangsatt at utvalget hadde blitt supplert med et medlem fra FFFS.
Undertegnede håper statsråden vil tilrettelegge for at utvalget kan suppleres med ett medlem, slik at de ansatte som er organisert hos FFFS også har en stemme inn i utvalget.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Sjømannslovutvalget ble opprettet den 18. november 2011. Arbeidstakersiden har en representant fra hver av følgende organisasjoner: Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund, og Norsk Sjøoffisersforbund. Arbeidsgiversiden er representert som følger: En felles representant for Norges Fiskarlag/Fiskebåtredernes forbund, en felles representant for Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening/ Hurtigbåtredernes Rederiforbund, samt en representant for Norges Rederiforbund.

Ved sammensetningen av offentlige lovutvalg er det generelt ikke hensiktsmessig eller vanlig at slike utvalg er for store. Dette av hensyn til effektiviteten i utvalget. For Sjømannslovutvalget var det dessuten viktig å sikre en lik balanse mellom de sentrale arbeidstakerorganisasjoner på den ene siden og de sentrale arbeidsgiverorganisasjoner på den andre siden. Samtidig var det viktig at berørte offentlige myndigheter var representert i utvalget. Regjeringen hadde videre et ønske om å oppnevne to uavhengige eksperter for å sikre en bredere og uavhengig kompetanse i utvalget. På denne bakgrunn fant ikke regjeringen plass for FFFS i selve utvalget og jeg ser heller ikke grunn til at denne beslutningen bør revurderes.

Det betyr derimot ikke at FFFS eller andre som har interesser i en ny sjømannslov ikke kan delta i debatten eller komme med innspill til den nye loven. Tvert i mot, jeg ønsker en bred og god debatt om den nye lovens innhold fra alle berørte parter. Når utvalget avgir sin innstilling vil departementet sende den på en bred høring og da blir det en formell anledning for høringsinstansene til å gi kommentarer til utredningen. FFFS vil naturligvis være en av høringsinstansene.

Det er dessuten ingenting i veien for at FFFS eller andre fremsetter synspunkter underveis til utvalget. Utvalgets interne arbeid er riktignok unntatt offentlighet, men utvalget kan altså motta synspunkter fra andre underveis. I hvilken grad slike synspunkter tas til følge, avgjøres av utvalget selv.

Jeg ser frem til å motta utvalgets utredning og lovforslag og ikke minst til å etablere en fremtidig moderne lov som i enda større grad ivaretar sjøfolkenes rettigheter og som vil bidra til å gjøre sjømannsyrket enda mer attraktivt.