Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:728 (2011-2012)
Innlevert: 26.01.2012
Sendt: 27.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): I forbindelse med diskusjonen rundt eventuelt nytt regelverk for motorferdsel i utmark er det ønskelig å få belyst hvordan ferdsel på snøscooter ligger an i forhold til trafikksikkerhet på vei. Jeg tenker her særlig på ulykkestall relativt sett sammenlignet med andre transportmidler.
Hvilke erfaringer har veimyndighetene når det gjelder trafikksikkerhet for snøscooter?

Begrunnelse

I de senere år er det kommet erfaringsrapporter fra inn- og utland som skal vise at ferdsel med snøscooter på godt merket led er forbundet med lav ulykkesrisiko sammenlignet med ferdsel utenfor merket led (løypenett). Som en følge av et slikt faktum kan man videre hevde at kanalisering av ferdsel med snøscooter til et merket løypenett vil ha en betydelig sikkerhetsgevinst. Dette er bare en av flere potensielle tiltak for å bedre trafikksikkerheten på snøscooter, som bør tillegges vekt i diskusjonen rundt et nytt regelverk for motorferdsel i utmark.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er i de seneste årene gjort mye arbeid for å øke kunnskapsnivået om snøscooter- ulykker. Statens vegvesen har utgitt en rapport med analyse av politirapporterte snø- scooterulykker på veg. Høgskolen i Finnmark har utført et FoU-prosjekt, “Snøscooter og trafikksikkerhet”, på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet omfatter bl.a. litteraturstudier, feltarbeid blant snøscooterbrukere og forslag til forebyggende tiltak. Statens vegvesen har også utgitt et eget hefte beregnet på brukerne hvor det settes fokus på å formidle kunnskap og erfaringer om trygg ferdsel med snøscooter slik at risikoen for ulykker reduseres.

Det er likevel slik at det i dag ikke er noe godt system for fullstendig rapportering og registrering av personskadeulykker i forbindelse med snøscooterkjøring - utover de ulykkene som blir meldt til politiet. Statistikken over personer skadd i snøscooter- ulykker i Norge er derfor noe mangelfull. Det er likevel slik at tallet på trafikkulykker med snøscootere har økt i takt med økt snøscootertrafikk de senere årene. Videre tyder de undersøkelser som er gjort på at risikoen for å havne i en ulykke med snøscooter er betydelig høyere enn med bil. Det skjer videre langt færre ulykker der det er tilrettelagt med merkede løyper.

Statens vegvesen opplyser at de, som oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikk- sikkerhet på veg 2010-2013, vil utarbeide en veileder for risikoanalyse og kvalitets- sikring av snøscooterløyper. Veilederen vil bl.a. ta opp problemstillinger som trasévalg, merking og skilting av løyper. Det vil også bli utarbeidet standarder for slik merking.