Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:731 (2011-2012)
Innlevert: 27.01.2012
Sendt: 27.01.2012
Besvart: 06.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I skriftlig spørsmål nr. 540 (2011-2012) tok jeg opp flere problemstillinger og konsekvenser som sammenslåingen av hjelpemiddelsentralene i Oslo og Akershus har hatt for brukere og ansatte i de berørte kommunene. Både brukere og flere kommuner har også tatt opp problemer knyttet til lange ventetider ved hjelpemiddelsentralen.
Kan statsråden gi et mer utdypende og konkret svar på hva som nå er den totale ventetiden for brukerne av hjelpemidler, og om ventetiden er å anse som tilfredsstillende?

Begrunnelse

I flere presseoppslag er det kommet fram at brukere må vente svært lenge på hjelpemidlene. Et eksempel er TV2 som 18.11.2011 viste en ung mann som måtte vente i et halvt år på nye hjul til rullestolen sin. Hjelpemiddelsentralen erkjente problemene knyttet til både utlevering og reparasjoner. Det er behov for status når det gjelder hva ventetidene er, samt utviklingen på området. For brukerne er det den totale ventetiden som merkes i praksis, og den omfatter både svartid på telefon, saksbehandlingstider, ventetid på faglig rådgivning, levering og reparasjoner. Den totale ventetiden er tiden fra behov er meldt til hjelpemiddelsentralen til hjelpemidlet er levert eller reparert. Disse ventetidene har også betydning for kommunale fagfolks mulighet til å gjøre sin jobb overfor brukerne. Rask ekspedering og god service ved hjelpemiddelsentralene er viktig for å forebygge skader, og for at de med nedsatt funksjonsevne skal kunne klare seg bedre i hverdagen.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Giltun viser til mitt tidligere svar på dokument nr. 15:540 (2011–2012) vedrørende saksbehandlingstider og ventetid ved NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo/Akershus. Representanten Giltun ber nå om en utdypende og konkret tilbakemelding på ventetiden på hjelpemidler. Spørsmålet er formulert generelt, men jeg legger til grunn at det bes om mer utdypende informasjon om ventetider ved hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus.

Prosessen fra et behov for et hjelpemiddel oppstår og til hjelpemiddelet blir overlevert bruker består av flere faser, og kan variere ut fra hvilken type hjelpemiddel bruker har behov for. Arbeids- og velferdsetaten har statistikk for ventetid fra søknad innleveres og til bruker får hjelpemiddelet utlevert.

Kommunen er førstelinjetjeneste i hjelpemiddelsaker. Når det oppstår et behov for et hjelpemiddel, skal brukeren som hovedregel henvende seg til sin kommune eller bydel. Hvor lenge brukerne må vente på å få hjelp fra kommunen eller bydelen varierer mellom den enkelte kommune og bydel. Dette er en fase i den totale ventetiden som Arbeids- og velferdsetaten ikke har kontroll på, og derfor heller ikke har statistisk oversikt over.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus betjener brukere i 22 kommuner og 15 bydeler. Forenklede søknader behandler hjelpemiddelsentralen som hovedregel samme dag som de kommer inn, og hjelpemidlene kjøres normalt ut fra Hjelpemiddelssentralene til kommunene en gang i uken.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at de fleste ordinære søknader behandles også samme dag som de kommer inn. Flere av disse hjelpemidlene må imidlertid bestilles hos leverandør. Tiden det tar før brukeren får sitt hjelpemiddel kan variere fra en uke til et par måneder, men denne ventetiden ligger utenfor etatens direkte kontroll.

Ved ordinære søknader sørger hjelpemiddelsentralen for at hjelpemidlene kjøres til kommunelagrene i Akershus og til Hjelpemiddelteknisk enhet i Oslo. Det er kommunenes ansvar å sørge for at hjelpemidlene kjøres ut fra kommunelagrene til brukerne. Ventetiden i den enkelte kommune kan variere fra dager til måneder, avhengig av hvilke ressurser kommunene har satt av til distribusjon. I Oslo kjører Hjelpemiddelteknisk enhet hjelpemidlene ut til brukerne. Hjelpemiddelteknisk enhet flyttet i desember 2011, og har noe etterslep på hjelpemidler som ennå ikke er utlevert til brukerne.

Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus hadde i 2011 utfordringer med tilgjengelighet på telefon. Sentralen har arbeidet målrettet med dette området. I januar 2012 var den gjennomsnittlige ventetiden på telefoni 33 sekunder. Dette vurderer jeg som tilfredsstillende.

Representanten ber om et konkret og utdypende svar på situasjonen, og jeg har derfor bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om en oversikt over saksbehandlings- og leveringstider.

Tallene viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid og leveringstid for hjelpemidler på landsbasis for 2011. Tall for Oslo og Akershus er oppgitt i parentes. Saksbehandlingstid ble til orientering registrert separat for henholdsvis Oslo og Akershus i 2011.

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for hjelpemidler i dagliglivet: 12 dager (4,2 dager for Oslo og for Akershus).

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for hjelpemidler i arbeidslivet: 39 dager (18,2 dager for Oslo og 14 dager for Akershus).

• Gjennomsnittlig leveringstid for hjelpemidler bestilt via forenklet søknad (bestillingsordningen): 6 dager (12 dager for Oslo/Akershus).

• Gjennomsnittlig leveringstid for hjelpemidler på lager: 13 dager (22 dager for Oslo/Akershus).

• Gjennomsnittlig leveringstid for hjelpemidler som må bestilles: 36 dager (47 dager for Oslo/Akershus).

Oslo og Akershus ligger godt an sammenlignet med landsgjennomsnittet på saksbehandlingstid, men har i 2011 hatt noen utfordringer knyttet til leveringstid.

Jeg er opptatt av at ventetidene skal være så korte som mulig, og departementet vil derfor fortsette å følge utviklingen for saksbehandlingstid og leveringstid innenfor hjelpemiddelområdet og ta opp saken med direktoratet dersom saksbehandlingstider ikke utvikler seg tilfredsstillende.