Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:733 (2011-2012)
Innlevert: 27.01.2012
Sendt: 30.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge Aftenposten har sjømannskirkene økt bemanningen med 40-50 ansatte de siste ti årene for å kunne bistå nordmenn i utlandet.
Mener utenriksministeren det er rimelig at Den norske kirke i utlandet yter stadig mer bistand av konsulær karakter uten at dette kompenseres tilsvarende over statsbudsjettet?

Begrunnelse

Aftenposten bringer 21.1.12 en oversikt over utviklingen av arbeidet med sosialsaker ved de 32 norske sjømannskirkene utenfor landets grenser. I fjor var det eksempelvis 1900 slike saker en økning på 16 prosent fra året før. Opptrappingen i stillinger de siste årene har hovedsaklig blitt finansiert av innsamlede midler. Det er ønskelig å få utenriksministerens vurdering av denne utviklingen og få vite hva han i samarbeid med andre departementer eventuelt vil foreta seg.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Sjømannskirkens arbeid overfor norske borgere i utlandet verdsettes høyt i utenrikstjenesten og jeg kan vise til et godt og bredt samarbeid på mange felter gjennom mange år.

Forholdet til utenrikstjenesten er formalisert gjennom en intensjonsavtale. Avtalen fastslår at utenrikstjenesten og Sjømannskirken har ulike roller, der ansvaret for konsulær bistand tilligger utenrikstjenesten, mens Sjømannskirken driver bl.a. kirkelig, sosial og annen virksomhet. De to organisasjonene samarbeider og utfyller hverandre innenfor sine respektive ansvarsområder og søker å ivareta noen av de behov norske borgere har i utlandet.

Intensjonsavtalen innebærer ikke at Sjømannskirken opptrer på vegne av Utenriksdepartementet, selv i saker der virksomheten grenser opp mot det konsulære fagfelt (som bistand til nødlidende, sykdom, ved dødsfall, m.v.).

I de senere år har Sjømannskirken dessuten satset sterkere på sosialt arbeid, herunder familie- og relasjonsrådgivning og bistand til norske barn i samarbeid med norske og utenlandske barnevernmyndigheter. Dette er virksomhet som faller utenfor UDs ansvarsområde og som går utover rammene for konsulær bistand.

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 12 (Bistand til nordmenn i utlandet) (2010-2011) behandlet Stortinget både innretning og nivå på den konsulære innsatsen. Det var bred enighet om å videreføre dagens konsulære tjenestenivå. Stortinget signaliserte dessuten at Sjømannskirkens tilbud ikke burde svekkes. Dette er viktig også for utenrikstjenesten.

Økning av bevilgningen til Sjømannskirken over statsbudsjettet er en sak for Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren. Utenriksdepartementet vil likefullt vurdere hvordan vi kan gi konstruktiv støtte til Sjømannskirkens viktige rolle.