Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:743 (2011-2012)
Innlevert: 30.01.2012
Sendt: 31.01.2012
Besvart: 07.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): På hvilken måte vil statsråden bidra til en plassering av arbeidsgiveransvaret for heltids ombud ved forliksrådene, slik at ombudene får de samme rettigheter som andre folkevalgte i heltids stillinger?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i 2004 statlig overtakelse av forliksrådene i Norge, som er et meget viktig lavterskeltilbud innenfor det norske rettssystemet.
Oslo Forliksråd består av 12 statlige ombud i fulltidsstilling, og behandler rundt 25 000 sivilsaker per år som ellers hadde havnet i tingretten. Justisdepartementet ved sivilavdelingen har budsjettansvaret. Til dags dato er ikke arbeidsgiveransvaret for forliksrådet avklart. Loven fastsetter at ombud i forliksrådet må være i yrkesaktiv alder. Tjenesteperioden er 4 år. Ombudene må derfor avslutte annen yrkesaktiv karriere for å inneha ombudet.
Arbeidsgivere er pålagt å sørge for at arbeidstakere skal ha tjenestepensjon og være yrkesskadeforsikret. Da Oslo forliksråd var kommunalt tok Oslo kommune fullt arbeidsgiveransvar. Justisdepartementet derimot viser til at ombud i Oslo forliksråd ikke mottar lønn, men godtgjøring. Uten lønn – intet ansettelsesforhold, og heller intet forhold til NAV. Dette gjelder for øvrig også de andre forliksrådene i hele landet som har fulltidsstillinger. Oslo forliksråd opplever at Staten ved justisdepartementet tilsidesetter de lovpålegg som gjelder alle landets arbeidsgivere ved ikke å avklare arbeidsgiveransvaret for forliksråd.
For Oslos vedkommende motarbeides og vanskeliggjøres rekruttering av dyktige, innsiktsfulle ombud med bred erfaring og kunnskapsbase ved den manglende avklaring.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forliksrådet er en meklingsinstitusjon med begrenset kompetanse til å avsi dom. Medlemmene i forliksrådene velges av kommunestyret for en periode av fire år av gangen. Medlemmene anses som dommere og er uavhengige i sin dømmende virksomhet. Engasjementet som medlem i forliksrådet anses som et verv og medlemmene er ikke ansatt i staten. Som representant Werp nevner, ble det overordnede økonomiske og administrative ansvaret for forliksrådene overført fra kommunen til staten i 2004.

Forliksrådene skal ha minst ett møte i måneden, eventuelt flere dersom saksmengden krever det. For øvrig gjelder ingen regulering av arbeidstiden. For de fleste medlemmene innebærer det å være medlem en begrenset arbeidsmengde som ikke er til hinder for å ta annet arbeid. Medlemmene mottar en godtgjørelse for engasjementet. Godtgjørelsen gis som hovedregel pr. sak, men det kan fastsettes en årlig godtgjørelse for det enkelte forliksråd. Dette er særlig aktuelt for forliksråd med store saksmengder. Justisdepartementet har siden 2006 hatt en slik ordning for de fire største forliksrådene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Oslo forliksråd står i en særstilling blant forliksrådene. Medlemmene der utfører arbeid som tilsvarer omtrent 100 % stilling for det enkelte medlem og har som hovedregel vervet som hovedinntektskilde. Departementet har dekket budsjettunderskudd som følge av utgifter til utbetalinger ved sykdom og fravær ved foreldrepermisjon, som ikke er blitt dekket av NAV. Videre har departementet bevilget penger slik at Oslo forliksråd selv har kunnet kjøpe seg pensjonsforsikringer, idet medlemmene ikke omfattes av Statens pensjonskasse.

Jeg er kjent med at den arbeids- og velferdsrettslige stillingen for medlemmene i Oslo forliksråd er noe uavklart. Justisdepartementet arbeider derfor for tiden med å avklare status og for å se om det er behov for å etablere en varig særordning som på en hensiktsmessig måte sikrer medlemmene. Oslo forliksråd er orientert om dette arbeidet.