Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:745 (2011-2012)
Innlevert: 30.01.2012
Sendt: 31.01.2012
Besvart: 08.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til tidligere spørsmål i Stortinget vedrørende ablasjonsbehandling og manglende kapasitet ved de offentlige sykehusene i Norge.
Kan undertegnende be statsråden redegjøre for status for kapasitetesoppbygging i de fire regionale helseforetakene, hvor mange som nå venter på behandling, og hvor lenge de må vente?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til mitt svar av 21.6.2011 på spørsmål nr. 1644 fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, der jeg bl.a. redegjorde for Helsedirektoratets anbefaling om kapasitet for ablasjonsbehandling, ca. 1400 i året, jf. rapport fra mars 2010.

Rapporter fra de regionale helseforetakene i desember 2011 for ablasjonsbehandling ved atrieflimmer, viser et samlet antall behandlinger på 1564 (inkludert 200 ved Feiringklinikken), mot 450 i 2010.

I januar 2012 rapporterer de regionale helseforetakene følgende om kapasitet, antall ventende og gjennomsnittlig ventetid:

Helse Midt-Norge RHF

Behandlingskapasiteten holdes på samme nivå som i 2011 (210). 86 personer står på venteliste, og gjennomsnittlig ventetid stipuleres til 3-4 måneder, der de med store plager kan forvente kortere ventetid.

Helse Vest RHF

Behandlingskapasiteten holdes på 280 i 2012. Dette tilsvarer antatt forventede nye pasienter i år. Tallet er lavere enn i 2011. Det er nå 114 personer som venter på ablasjonsbehandling. Pasientene får ventetid etter medisinske prioriteringer, og ingen venter mer enn seks måneder.

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF planlegger å øke behandlingskapasiteten i 2012. I underkant av 30 personer venter nå på ablasjonsbehandling. Ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har vært inntil seks måneder.

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF planlegger en behandlingskapasitet på 600 behandlinger i 2012, inkludert avtalen om 200 ablasjonsbehandlinger ved Feiringklinikken, som videreføres i 2012. Antall ventende oppgis å være 223 personer med en estimert ventetid på 6-8 måneder. Feiringklinikken har 110 ventende.

Jeg viser for øvrig til at fristbruddavtalen mellom HELFO og HjerteCenter Varde skal sikre at pasienter som opplever fristbrudd fra helseforetakene får nødvendig helsehjelp. Avtalen er lite brukt.

Rapportering fra de regionale helseforetakene viser at det har vært en svært positiv utvikling i tilbudet til pasienter med atrieflimmer. Jeg er svært glad på vegne av hjerteflimmerpasientene som nå får et tilbud i tråd med gjeldende anbefalinger. Dette hadde ikke latt seg gjøre uten en kjempeinnsats fra helsepersonell som har stått på for å avvikle lange ventelister.