Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:747 (2011-2012)
Innlevert: 31.01.2012
Sendt: 31.01.2012
Besvart: 07.02.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I gravferdsloven står det at det ikke skal være mer enn 10 virkedager mellom dødsfall og begravelse. Det er normalt å regne 5 virkedager i en uke. Men enkelte steder har man åpnet opp for begravelser også på lørdager.
Skal denne dagen da også regnes som virkedag slik at det blir 6 virkedager pr. uke, eller blir dette feil?

Begrunnelse

Etter å ha blitt kontaktet av et begravelsesbyrå så ble jeg orientert om at det er usikkerhet med hvordan ordet virkedager i gravferdsloven skal tolkes. I gravferdsloven står det at det ikke skal gå mer enn 10 virkedager mellom dødsfall og gravferd. Man regner normalt ikke lørdag og søndag for virkedager. Hvis man for eksempel har tilbud om gravferd på en lørdag, blir da denne dagen også regnet som en virkedag? Da blir det i dette tilfellet 6 virkedager. Problemstillingen gjelder særlig i storbyene, der det er mer vanlig med begravelser på lørdager. Det hadde vært på sin plass at man fra departementet sin side kommer med en avklaring av dette, slik at man får en felles standard for hele landet.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Fristen for gravlegging og kremasjon i gravferdsloven §§ 10 og 12 ble endret fra 8 dager til 10 virkedager ved lov 26. august 2011 nr. 40 om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover. Endringene trådte i kraft 1. januar 2012, jf. kgl. res. 26. august 2011 nr. 866.

I Prop. 81 L (2010–2011) foreslo departementet at fristen for gravlegging og kremasjon i gravferdsloven §§ 10 og 12 skulle utvides fra åtte til ti dager. Det var ulike, og til dels motstridende, forslag om endringer i disse fristbestemmelsene i den forutgående høringsrunden. Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite gikk i Innst. 393 L (2010–2011) inn for at fristen skulle endres til ti virkedager, og dette ble altså også vedtatt i Stortinget, jf. Lovvedtak 59 (2010–2011).

Jeg registrerer at ulike lover har ulik definisjon av uttrykket ”virkedag”. Spørsmålet som byr på tvil, er om lørdag skal, eller ikke skal, inngå i uttrykket ”virkedag”. I enkelte lover regnes lørdag som virkedag, for eksempel i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 5, mens andre lover har regler om at en frist forlenges til den nærmest følgende virkedagen dersom fristen utløper på en lørdag, se for eksempel lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 149. I noen lover har man valgt en mellomløsning, der lørdag regnes som virkedag bare dersom institusjonen driver virksomhet denne dagen, eksempelvis i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 12. Departementet har i sin rådgivning foreløpig lagt til grunn den sistnevnte forståelsen av uttrykket i gravferdsloven.

Jeg registrerer at det er ulike meninger om hvilken tolkning av de nye reglene om fristen for gravlegging og kremasjon i gravferdsloven som er mest hensiktsmessig. Departementet skal etter planen om kort tid sende forslag til flere endringer i forskrift 10. januar 1997 nr. 16 (gravferdsforskriften) på alminnelig høring. Jeg vil legge opp til at man i høringsrunden også innhenter synspunkter fra høringsinstansene om hva som vil være den mest hensiktsmessige tolkningen av uttrykket ”virkedager” i gravferdsloven, om det bør legges til rette for en mest mulig felles praksis i hele landet, og om det eventuelt bør tas inn bestemmelser om spørsmålet i gravferdsforskriften.