Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:768 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 14.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Når kommuner legger ned dagtilbud for eldre blir dette et brudd på lov om helse og omsorgstjenester for kommuner og viser da til Kap. 3 § 3-3. Dette er forebyggende både for fysisk og psykisk helse. Mange kommuner har lagt dette inn i sitt budsjett uten at det kommer motreaksjoner fra fylkesmannen som skal godkjenne budsjettene.
Mener statsråden at nedleggelse av dagtilbud er i samsvar med lovverket, og er det riktig at det ikke skal komme reaksjoner fra fylkesmannen?

Begrunnelse

Ved flere anledninger i media og ved direkte kontakt fra brukere er man blitt oppmerksom på at dagsentertilbud til ulike grupper blir nedlagt på grunn av kommunenes økonomi. En vet at slike tilbud er viktige samlingspunkter og har en god del forebyggende helse i seg. Noe også lov om helse og omsorgtjenesten for kommuner sier noe om. Vil her særlig vise til kap. 3, § 3- 3. En vet også det er vel så viktig at man ivaretar psykisk helse som fysisk helse og i et forebyggende aspekt. Vil her også nevne samhandlingsreformen. Da blir det ekstra leit å se at kommuner velger bort slike tilbud. Et annet moment man må stille et spørsmål ved er om fylkesmannen gjør jobben sin når det kommer til kontroll av kommunens vedtatte budsjett skal godkjennes? Hvis da det ligger en nedleggelse av et tilbud som bryter lov om helse og omsorgstjenesten i vedkommende kommune skal vel det gis tilbakemelding om fra fylkesmannens side. Kan ikke se at slike anmerkninger er gitt ovenfor kommuner som legger ned dagtilbud.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 tydeliggjør kommunenes ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Loven legger til grunn at disse oppgavene er en del av nødvendige og forsvarlige tjenester. Dagtilbud er imidlertid ingen lovpålagt tjeneste listet opp i lovens § 3-2. Dette medfører at lovens § 3-3 som representanten viser til angir et sørge-for-ansvar, og hvor kommunen selv kan velge hvordan den vil organisere og utforme tjenesten ut fra lokale forhold og behov. Det er altså opp til den enkelte kommune selv å avgjøre om den ønsker å organisere disse tjenestene i form av et dagaktivitetstilbud.

Jeg vil likevel understreke at godt utbygde dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester gir samfunnsøkonomisk gevinst. Samtidig som brukeren vil kunne få en mer aktiv og engasjerende hverdag, vil et dagaktivitetstilbud i mange tilfeller bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Dette er også bakgrunnen for at regjeringen har som mål å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Målsettingen i Demensplan 2015 er at kommunene i 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens. Det er derfor bevilget 150 millioner kroner til et øremerket stimuleringstilskudd til etablering av om lag 2300 dagaktivitetsplasser i kommunene fra og med i år. Dette vil sikre om lag 5000 flere personer med demens et dagtilbud deler av uka.