Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:769 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Besvart: 09.02.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor stor andel av bevilgningen til mineralkartleggingen i Nordområdene som omfatter kartlegging av mineraler på Svalbard og Barentshavet?

Begrunnelse

Lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) som trådte i kraft 1.januar 2010, har ifølge Nærings- og handelsdepartementet medført en betydelig forbedring i rammevilkårene og forutsigbarheten for mineralnæringen.
Som en oppfølging av loven lanserte Nærings- og handelsministeren i en pressemelding 13.mai 2011 at det skal utarbeides en strategi for mineralnæringen. Denne strategien skal blant annet omhandle kartlegging av norske mineralressurser.
I forbindelse med Statsbudsjettet for 2012 ble det bevilget en ramme på 25 mill kroner gjennom Norges geologiske undersøkelse (NGU) til videreføring av et fireårig program med geofysiske målinger fra fly og helikopter i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg ville NGU bruke om lag 15 mill kroner av ordinær budsjettramme for 2012 til kartlegging av forekomster av industrimineraler og metaller.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har bevilget midler til et fireårig kartleggingsprogram med en samlet ramme på 100 mill. kroner til kartlegging av mineraler i Nordland, Troms og Finnmark. Det ble i 2011 bevilget 25 mill. kroner til kartleggingen, og den samme summen er bevilget i budsjettet for 2012. Kartleggingen gjennomføres av Norges geologiske undersøkelse (NGU). NGU regner i tillegg med å bruke 15 mill. kroner av sine ordinære kartleggingsmidler til kartlegging av mineralressurser i de tre fylkene, slik at samlet årlig kartleggingsbeløp blir om lag 40 mill. kroner. Kartleggingen omfatter kun landarealet i de tre fylkene.

Norsk Polarinstitutt har ansvaret for den statlige geologiske kartleggingen på Svalbard. Det ble i 2011 brukt 2,2 millioner kroner over Norsk Polarinstitutts budsjett til geologisk kartlegging på Svalbard. Målet for instituttets geologiske aktivitet er å gi forvaltningen og andre brukegrupper kunnskap om geologisk oppbygging, grunnforhold og geologiske ressurser i norske polarområder. Den statlige kartleggingen i regi av Norsk Polarinstitutt har karakter av generell geologisk kartlegging som ikke er spesielt rettet inn mot mineralressurser.

Private aktører har imidlertid anledning til å drive geologisk kartlegging og letevirksomhet på Svalbard innenfor de rammene blant annet miljøregelverket på øygruppen setter. NGU har ikke mandat til kartlegging av berggrunnen eller potensielle mineralforekomster på Svalbard.