Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:774 (2011-2012)
Innlevert: 03.02.2012
Sendt: 03.02.2012
Besvart: 13.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fortsatt skaper mangel på varetektsplasser i Bergen problemer for politiet. Siste eksempel er omtalt i Bergensavisen 2.2.2012. Politiet var nær ved å måtte løslate en rans- og voldsmann pga. mangel på plass. Problemet har vært kjent gjennom flere tiår. Bergen Fengsel har 250 plasser; der sitter nå 110 i varetekt. Om det ikke kan flyttes fanger til andre steder i landet må kriminelle løslates før tiden. Situasjonen skaper utrygghet blant byens befolkning.
Hva vil statsråden gjøre på kort sikt for å bedre situasjonen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justisdepartementet er godt kjent med utfordringene i Bergensregionen.

Departementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene. I planen skal vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn.

Det skal også vurderes hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. nærhetsprinsippet og innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring. Strukturen i Kriminalomsorgen region vest, herunder Bergensregionen, vil bli vurdert i forbindelse med planen. Planen forventes å foreligge i løpet av første halvår 2012.

Departementet vurderer flere tiltak for å redusere soningskøen og sikre tilstrekkelig kapasitet i kriminalomsorgen, blant annet ved å øke bruken av alternative straffereaksjoner og -gjennomføringsformer og å overføre flere utenlandske innsatte til fortsatt soning i eget hjemland. Departementet arbeider med en proposisjon der det foreslås at elektronisk kontroll kan benyttes som varetektssurrogat. Proposisjonen planlegges lagt frem for Stortinget i løpet av våren.

Departementet planlegger å omgjøre en avdeling ved Ullersmo fengsel til en avdeling primært forbeholdt utenlandske innsatte som skal utvises og uttransporteres av politiet eller overføres til fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet, jf. Prop. 1 S (2011-2012) for Justisdepartementet. Tiltaket vil effektivisere uttransportering og soningsoverføring av utenlandske innsatte. I 2011 ble det overført 52 utenlandske innsatte til soning i hjemlandet. Når avtalene om soningsoverføring med Romania, Litauen og Latvia får effekt tas det sikte på å øke antall overføringer.

For å lette presset på varetekt i Kriminalomsorgen region vest, vil det fortsatt bli prioritert å overføre flere innsatte fra Bergen fengsel til ulike fengsler i østlandsområdet.