Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:775 (2011-2012)
Innlevert: 03.02.2012
Sendt: 03.02.2012
Besvart: 10.02.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I svar på spørsmål til undertegnede i spørretimen onsdag 1.2. sa statsråden at NRK P1 var definert som beredskapskanal. Det vises for øvrig til denne spørsmålsrunden som bakgrunn for dette spørsmålet.
Hvilken instruks har regjeringen utarbeidet for NRK P1 som beredskapskanal, og ser statsråden behov for endringer i denne?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Etter § 2-4 i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting (kringkastingsloven) plikter kringkastere å sende meldinger fra statsmyndigheter når det har vesentlig betydning. I forskrift fastsatt i medhold av loven går det fram at myndighetene kan kreve slik melding sendt når liv eller helse er truet og det er av vesentlig betydning å få kunngjort meldingen ved slik sending. Terskelen for å benytte seg av den adgangen forskriften gir til å avbryte ordinære sendinger er høy og bør etter min vurdering fortsatt være høy.

NRKs særskilte beredskapsansvar er nedfelt i forskrift av 6. oktober 1989 nr 4154 om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig. Forskriften regulerer NRKs beredskapsmessige plikter, og har som hovedformål å sikre at NRKs planer, tiltak, anlegg og organisasjon kan sikre at meldinger fra regjeringen til befolkningen under beredskap og i krig. Reglene i kringkastingsloven § 2-4, og forskrifter hjemlet i denne bestemmelsen, skal sikre at myndighetene kan avbryte ordinære kringkastingsendinger når liv eller helse er truet og det er av vesentlig betydning å få kunngjort en melding. NRK P1s rolle som beredskapskanal er forankret blant annet i St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid. Forskriften om NRKs beredskap regulerer ikke NRKs redaksjonelle virksomhet. Med unntak for klare unntakstilfeller, der det er påkrevet å bryte av ordinære sendinger, er det prinsipielt viktig å holde fast ved grunnleggende prinsipper om redaksjonell integritet og uavhengighet slik det blant annet er nedfelt i kringkastingsloven.

Kringkastingsloven § 6-3 og lov om redaksjonell fridom i media fastslår at det er kringkastingssjefen som har ansvaret for NRKs programvirksomhet. Myndighetene bør derfor være svært varsomme med å legge føringer for NRKs redaksjonelle virksomhet utover de generelle forventningene til NRKs programvirksomhet som er nedfelt i NRK-plakaten og som er tatt inn i NRKs vedtekter.

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å endre gjeldende regler om NRKs rolle i beredskapssammenheng.