Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:779 (2011-2012)
Innlevert: 06.02.2012
Sendt: 07.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden klargjøre hvordan hun har tenkt å sikre at landets kommuner opplever et "nært samarbeid med de berørte kommuner og de tilsattes fagorganisasjoner" når det gjelder pågående omorganiseringsprosesser i politi- og lensmannsetaten, når flere av landets kommuner melder at de overhodet IKKE opplever et slikt "nært samarbeid", men derimot føler at de er i ferd med miste nærpolitiet sitt?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 486 (2011-2012) og undertegnedes spørsmål til statsråden om hvorledes statsråden vurderer det faktum at det også etter at det er forutsatt at endringer i lensmannsdistriktsstrukturen ikke skal skje uten at kommunene er hørt, rent faktisk foregår slike endringer uten at kommunene involveres. Statsrådens svar inneholder selvfølgeligheter om den formelle strukturen knyttet til hvorledes eventuelle grensereguleringer skal skje. Statsråden har sitt på det tørre når det anføres at det ikke skal skje grenseendringer uten at regjeringen ovenfor Kongen i statsråd innstiller på slike endringer i distriktsgrensene. Undertegnede besøkte imidlertid i forrige uke Bindal kommune. Denne kommunen ser i likhet med flere andre kommuner ikke ut til å oppfatte at prosessene som skjer i politidistriktet skjer i et "nært samarbeid med de berørte kommuner og de tilsattes fagorganisasjoner", slik statsråden skisserer i sitt svar. Det meldes fra flere hold om at man tapper de lokale lensmannskontorene for oppgaver slik at det skal bli lettest mulig å legge dem ned når Resultatreformen blir forelagt Stortinget, noe som må sies å være en omgåelse av de prinsippene Stortinget la til grunn da Politireformen ble behandlet. Nærpolitimodellen har blitt støttet av et enstemmig storting, men denne ser nå ut til å bli utvannet via bakveien. Siden statsråden ikke svarte konkret på dette tillater jeg meg å stille spørsmålet en gang til.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til mitt tidligere svar om prosedyrene ved grensereguleringer. Politidirektoratet har både skriftlig, og ved muntlige orienteringer på politisjefmøter, klargjort rammene for denne type organisasjonsprosesser i politi- og lensmannsetaten. Politisjefene er i denne forbindelse pålagt et nært samarbeid med de berørte kommuner. I årets tildelingsbrev til Politidirektoratet er inntatt følgende føring:

«POD må fortsatt gi tydelige signaler til politidistriktene om prosedyrer som skal følges ved forslag om sammenslåing av driftsenheter. Det kan ikke omdisponeres ressurser på en slik måte at noen driftsenheter gjøres så lite tilgjengelige gjennom redusert åpningstid, at polititilbudet blir mindreverdig for brukerne».

Innenfor det enkelte politidistrikt er politimesteren ansvarlig for en balansert ressursfordeling som ivaretar lokalbefolkningens behov for polititjenester på en best mulig måte. Men politidistriktene kan ikke redusere bemanningen på enkelte lensmannskontorer i slikt omfang at de for alle praktiske formål ikke oppfyller lovens krav. Ei heller kan en la lensmannsdistriktet stå uten lensmann, fordi det er lovmessige forhold knyttet til lensmannen som person, f. eks innenfor den sivile rettspleie på grunnplanet.

Stortingsrepresentanten viser til resultatreformen, men jeg kan avkrefte at våre forslag vil gi blankofullmakt til lokale organisasjonsendringer. Jeg er opptatt å tilby publikum en god førstelinjetjeneste i politiet og dette vil få bred omtale i den kommende stortingsmeldingen.