Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:788 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden svarer i sitt brev til undertegnede (skriftlig spørsmål nr. 750) at man vil vurdere å iverksette ekstraordinære tiltak da det kun er tatt tre av lisensfellingskvoten på totalt 24 dyr. Det er i dag kun syv dager igjen av lisensjakten, og statsråden vurderer å iverksette ekstraordinære uttak.
Hvorfor har ikke statsråden tatt de grep som rovdyrforliket krever, og når vil statsråden vise handlekraft ved å ta ut de 24 dyrene som lisensfellingskvoten krever?

Begrunnelse

Statsråden svarer meg på skriftlig spørsmål nr. 750 følgende:

"Direktoratet er i kontinuerlig dialog med rovviltnemndene om behovet for iverksetting av ekstraordinære uttak, og allerede før jul fattet direktoratet vedtak om ekstraordinære uttak i enkelte områder. Per dags dato er det kun felt tre jerv i Nordland av lisensfellingskvoten på totalt 24 dyr. Det kan derfor være aktuelt å iverksette ekstraordinære uttak også i denne regionen."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er korrekt at resultatet av lisensfellingen på jerv ikke har gitt ønsket resultat. Av rovviltforliket fremgår det at det fremdeles skal være en målsetting at lisensfellingen skal bli hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden av jerv, og på litt sikt håper jeg vi lykkes med kompetansehevende tiltak for å øke effektiviteten.

Når lisensfellingen ikke fungerer slik vi ønsker skal det i tråd med rovviltforliket gjennomføres ekstraordinære uttak for så langt det er mulig å ta ut resterende lisensfellingskvoter, og uttak i det som av rovviltnmendene er definert som prioriterte beiteområder skal prioriteres. Det er også slik at ekstraordinære uttak av jerv så langt det er mulig skal skje under lisensfellingsperioden, men likevel slik at uttak gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.

Direktoratet for naturforvaltning har flere områder i Nordland til vurdering for ekstraordinære uttak av jerv, og det er fattet vedtak om ekstraordinært uttak av jerv sør i fylket. Vær-, lys- og sporingsforhold har imidlertid gjort det svært vanskelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av jerv i Nordland så langt, men situasjonen følges opp fortløpende med mål om å lykkes. Vær-, lys- og føreforhold kan ingen gjøre noe med, men dersom det ikke lykkes å ta jerv før lisensfellingsperiodens slutt vil det bli gjort nye vurderinger av uttak også etter den tid. Dette er i tråd med rovviltforliket, som åpner for ekstraordinære uttak også etter lisensfellingsperiodens slutt dersom det ikke er mulig å gjennomføre uttakene under lisensfellingsperioden eller at uttak på et senere tidspunkt vurderes som mer kostnadseffektivt.