Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:789 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 16.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ved overdragelse av Forsvarets eiendom til statsforetak under Forsvarsdepartementet mener Forsvarsbygg at den forkjøpsrett som statlige organer og kommunen har for fremtiden skal falle bort.
Mener forsvarsministeren at det lokale selvstyret skal svekkes som følge av en omdannelse fra statlig forvaltningsorgan til statsforetak?

Begrunnelse

Ved omdannelse av Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller til statsforetaket AIM Norway SF ble deler av Forsvarets eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune, fradelt og overdratt til det nye selskapet. I Prop 3 S (2011-2012), Innst. 60 S (2011-2012) og i stortingsdebatten var det aldri et tema at forkjøpsretten skulle bortfalle.
Så langt har Forsvarsbygg og Skifte hatt praksis for at eiendommene avhendes når de ikke lenger har militær utnyttelse, ettersom eiendomsutvikling ikke er Forsvarets kjernevirksomhet. For vertskommunen kan det derimot være ønskelig å kunne kjøpe eiendommen til markedspris for å ha full styring med byutviklingen.
Skedsmo kommune satte som betingelse for fradeling at "Skedsmo kommune skal ha samme forkjøpsrett som gjelder for det øvrige militære området på Kjeller. Denne retten tinglyses på eiendommen".
Når Forsvarsbygg i klagebrev av 10.01.2012 hevder at en slik forkjøpsrett ikke er lovlig, oppstår spørsmålet om Forsvarsdepartementet ved denne type omdannelser bevisst eller ubevisst fratar det lokale selvstyret en mulighet til å styre utviklingen av kommunen.
Det må understrekes at i saken om AIM Norway SF har kommunen behandlet en fritakssøknad fra delingsforbudet på Forsvarets område, hvor det er gitt positivt tilsvar under forutsetning om at en kommunal forkjøpsrett blir tinglyst.
Om forkjøpsretten ikke lar seg gjennomføre kan Forsvaret og AIM Norway SF risikere at eiendommen ikke kan fradeles.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8. februar 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om forsvarsministeren mener at det lokale selvstyret svekkes som følge av en omdannelse fra statlig forvaltningsorgan til statsforetak. Bakgrunnen for spørsmålet er Skedsmo kommunes ønske om å få tinglyst en forkjøpsrett på den eiendommen som inngikk som del av statens tingsinnskudd ifm. omdanningen av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetaket Aerospace Industrial Maintenance Norway SF.

Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. 60 S (2011-2012), jf. Prop. 3 S (2011-2012), å overføre ovennevnte eiendomsmasse til statsforetaket som del av statens tingsinnskudd.

En eventuell fremtidig avhending av statsforetakets eiendom på Kjeller vil ikke være underlagt avhendingsinstruksen. Avhendingsinstruksens virkeområde er i instruksens pkt. 1.1 presisert som følger «Instruksen gjelder for virksomheter underlagt regjeringens instruksjonsmyndighet, herunder forvaltningsbedrifter». Instruksen gjelder således ikke for statsforetak som er separate rettssubjekt utenfor staten.

Jeg kan ikke se at det lokale selvstyret i Skedsmo kommune er blitt svekket som resultat av Stortingets beslutning. Kommunens planmyndighet er uendret, og kommunen har dermed fortsatt full styring over lokal arealbruk og utvikling. Iht. kommuneplanens arealdel er tillatt virksomhet på eiendommen til Aerospace Industrial Maintenance SF avsatt til militære formål. Kommunestyret har i tillegg vedtatt at «ny parsell kun kan benyttes til forsvarsformål inntil arealet har vært gjenstand for områderegulering».

Jeg legger til grunn at Aerospace Industrial Maintenance SF vil følge opp sine forpliktelser i tråd med plan- og bygningsloven, og holde en god dialog med kommunen til beste for viktige lokale arbeidsplasser og de rundt 400 ansatte ved statsforetaket.