Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:790 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for når vi kan forvente at det er iverksatt tiltak for å få til en mer enhetlig saksbehandling av klage- og tilsynssaker i Mattilsynet?

Begrunnelse

I Dokument 3:8 (2011-2012) Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet, blir det av Riksrevisjonen påpekt vesentlig variasjon i Mattilsynets saksbehandling av like tilsyns- og klagesaker.
Landbruks- og matdepartementet begrunner noe av ulikhetene i saksbehandlingen i at det blant annet skyldes utvising av faglig skjønn, lokal kompetanse og lokal kunnskap.
Undertegnede vil bare understreke at Mattilsynet har et nasjonalt regelverk å forholde seg til uavhengig av distrikt.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: La meg først si at jeg er enig med Riksrevisjonen i at Mattilsynets tilsynsvirksomhet ikke er tilstrekkelig enhetlig. Utvikling av et mer enhetlig tilsyn er fortsatt en hovedutfordring for Mattilsynet. Det er viktig å ivareta det grunnleggende ulovfestede prinsippet om at like saker skal behandles likt dersom det ikke er saklige grunner for forskjellsbehandling.

Mattilsynet har vært opptatt av enhetlig og helhetlig tilsyn og saksbehandling siden opprettelsen i 2004. Det er gjort mye godt arbeid for å utvikle et mer enhetlig tilsyn, men det er nødvendig med ytterligere tiltak.

Høsten 2011 utviklet derfor Mattilsynet en handlingsplan for å utvikle et mer enhetlig tilsyn.

Tiltakene i planen forsterker og bygger videre på strukturer og systemer som allerede finnes, men som ikke er utnyttet fullt ut. I handlingsplanen er det fokus på tiltak og handlinger som støtter inspektøren i gjennomføringen av tilsynet, særlig i utøvelsen av det faglige skjønnet og for bruk av virkemidler.

Dette arbeidet vil gå over flere år, men de fleste tiltakene vil bli satt i gang raskt. Tiltakene er presisert i Mattilsynets interne styrende dokumenter for 2012. Oppfølging av Mattilsynets handlingsplan og andre tiltak for å fremme enhetlighet, vil også bli fulgt opp i departementets styringsdialog med Mattilsynet.

Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak på områdene regelverk, faglig styring og kompetanse samt utvikling av Mattilsynet som en lærende organisasjon. Dette er områder som er avgjørende for målet om enhetlig tilsyn.

Det har også allerede blitt gjort mye arbeid for å styrke enhetlighet i tilsynsarbeidet. Videreutvikling og styrking av nasjonale bransjevise retningslinjer, nasjonale og regionale tilsynskampanjer og områdeanalyser er eksempler på dette. Dette er et arbeid som på ingen måte er avsluttet, men som pågår kontinuerlig i Mattilsynet.

Når jeg i min tilbakemelding til Riksrevisjonen har trukket fram betydningen av faglig skjønn og lokal kompetanse i møte med brukerne, skyldes dette det store mangfold av komplekse saker som Mattilsynet håndterer.

Mattilsynet skal ha og har fokus på utvikling av mer målrettet regelverk og på behov for et løsningsorientert tilsyn i møte med brukerne. Det er viktig for de næringsdrivende å ha et visst handlingsrom for å velge ulike praktiske løsninger, så lenge de målrettede kravene i regelverket blir oppfylt. Handlingsrom og bruk av skjønn kan føre til ulike løsninger. Usaklig forskjellsbehandling må naturligvis likevel unngås.

Til slutt vil jeg peke på at Riksrevisjonens undersøkelse ikke har vurdert om sakene har blitt riktig behandlet eller ikke, bare om like saker behandles likt.