Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:797 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 14.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan statsråden bekrefte at lederen av Stortingets finanskomitè taler på vegne av regjeringen når det gjelder nytt sykehus i Buskerud, og når vil det i så fall komme til syne i statsbudsjettet?

Begrunnelse

Leder av finanskomiteen, Torgeir Micaelsen (AP), har i media forsikret at det er penger til nytt sykehus i Buskerud og at det blir nytt sykehus innen rimelig tid. Det kommer imidlertid ikke frem i statsbudsjettet. Det er da snakk om investeringer for minst 7 mrd. kroner.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kan bekrefte at Regjeringen støtter arbeidet med nytt sykehus i Buskerud.

Nytt sykehus i Vestre Viken er prioritert av Helse Sør-Øst. Midler til investeringer ligger som en del av årlige rammebevilgninger til helseregionen jf. kap. 732 post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF. For større investeringsprosjekter kan det i tillegg gis lån jf. kap. 732 post 82 Investeringslån. Forslag om lånebevilgning sendes Stortinget med bakgrunn i utarbeidede og kvalitetssikrede konseptplaner for investeringstiltaket. En forutsetning for igangsetting er at nytt sykehus planlegges og prioriteres innenfor gitte økonomiske rammer. I nylig avholdt foretaksmøte ga jeg føringer knyttet til det videre planleggingsarbeidet. Det skal først utarbeides utviklingsplaner for bygningsmassen i Vestre Viken HF, deretter igangsettes mer konkrete investeringstiltak.

Selve planleggingsarbeidet er fasedelt. Når konseptplaner er utarbeidet og kvalitetssikret, vil Helse Sør-Øst oversende resultater og analyser av det gjennomførte arbeidet over til departementet. Dette vil danne grunnlag for et eventuelt forslag til Stortinget om lånebevilgning til gjennomføring av prosjektet.