Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:798 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan statsråden bekrefte at lederen av Stortingets finanskomitè taler på vegne av regjeringen når det gjelder nytt sykehus i Buskerud (til ca. 7 mrd. kroner), og når vil det i så fall komme til syne i statsbudsjettet?

Begrunnelse

Leder av finanskomiteen, Torgeir Micaelsen (AP), har i media forsikret at det er penger til nytt sykehus i Buskerud og det blir nytt sykehus innen rimelig tid. Det kommer imidlertid ikke frem i statsbudsjettet. Det er da snakk om investeringer for minst 7 mrd. kroner.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Midler til investeringer ligger som en del av årlige rammebevilgninger til helseregionen jf. kap. 732, post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF. For større investeringsprosjekter kan det i tillegg gis lån jf. kap. 732, post 82 Investeringslån. Forslag om lånebevilgning sendes Stortinget med bakgrunn i utarbeidede og kvalitetssikrede konseptplaner for investeringstiltaket. En forutsetning for igangsetting er at nytt sykehus planlegges og prioriteres innenfor gitte økonomiske rammer. I nylig avholdt foretaksmøte er det gitt føringer knyttet til det videre planleggingsarbeidet. Det skal først utarbeides utviklingsplaner for bygningsmassen i Vestre Viken HF, deretter igangsettes mer konkrete investeringstiltak.

Selve planleggingsarbeidet er fasedelt. Når konseptplaner er utarbeidet og kvalitetssikret, vil Helse Sør-Øst oversende resultater og analyser av det gjennomførte arbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette vil danne grunnlag for et eventuelt forslag til Stortinget om lånebevilgning til gjennomføring av prosjektet.