Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:820 (2011-2012)
Innlevert: 13.02.2012
Sendt: 13.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Importen av ulovlige legemidler til Norge øker. Det er behov for å gi Tollvesenet destruksjonsrett for legemidler. I VG 15.1 refereres en e-post fra statsråden der det heter: ”Siden det i denne saken vil være nødvendig å endre loven, medfører lovgivningsprosessen at hjemmelen tidligst kan vedtas av Stortinget i 2013.”
Hvordan vil statsråden sikre seg at Tollvesenet så tidlig som mulig får anledning til å destruere ulovlige legemidler, og at aktuell hjemmel kan tre i kraft fra 1.1.2013?

Begrunnelse

I fjor stoppet Tollvesenet mellom 10 000 og 20 000 pakker med ulovlige legemidler på vei til Norge, meldte VG 15. januar. Fra Statens Legemiddelverk har det kommet anslag på at om lag 60 pst. av legemidlene som sendes til privatpersoner i Norge fra utlandet, er falske. Per i dag blir legemidlene Tollvesenet oppdaget bare sendt tilbake til avsender, for så ofte å forsøkes sendt tilbake til Norge igjen. Tollvesenet har ikke hjemmel for å destruere ulovlige legemidler.
Under behandlingen av statsbudsjettet for 2012 sluttet en enstemmig helse- og omsorgskomite seg til et ønske om at innspillet fra LMI om ”å gi Tollvesenet destruksjonsrett for legemidler” skulle ”tas med i det videre arbeidet mot forfalskede legemidler”.
I sitt høringsnotat påpekte LMI at forfalske legemidler kan inneholde feil mengde virkestoff, andre virkestoff, intet virkestoff eller toksiske tilsetningsstoffer og forurensninger, og uten kontroll med produksjonen. Til VG uttaler Liv Rundberget i Toll- og avgiftsdirektoratet at avsendere ofte er multikriminelle som driver med flere typer kriminalitet i kriminelle organisasjoner. Det er derfor en åpenbar risiko knyttet til denne importvirksomheten, og behov for å få stanset den så snart som mulig.
Til VG varsler helseministeren at departementet jobber med et høringsnotat, men at loven tidligst vil kunne endres i 2013. Statsråden skriver, i følge VG, i en e-post, at ”hjemmelen tidligst kan vedtas i 2013”. VG skriver senere at statsråden forsikrer om at lovendringen kan tre i kraft fra 1.1.2013. Undertegnede ber statsråden om å klargjøre hvordan hun kan forsikre om at en hjemmel kan tre i kraft 1.1.2013, og at dette er den raskeste måten å gi Tollvesenet muligheten til å destruere ulovlige legemidler.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Omfanget av privatpersoners ulovlige import av potensielt farlige legemidler er økende. Departementet prioriterer derfor arbeidet med å utrede hvilke endringer som bør gjøres i gjeldende regelverk for å sikre at Tollvesenet kan gjennomføre importkontrollen på en bedre måte. Et av forslagene som utredes, er å gi mer effektive hjemler for beslagleggelse og destruksjon av ulovlig importerte legemidler.

Jeg legger opp til en prosess med sikte på at et lovforslag skal kunne fremmes for Stortinget i løpet av høsten 2012. Det må understrekes at vi nå er i en utredningsfase og at et utkast med forslag til en lovendring må ut på vanlig høring. Det er derfor vanskelig nå å konkludere med hensyn til endelig innhold i et lovforslag eller når en endring kan tre i kraft.

Tollmyndighetene har opplyst at det anslagsvis kommer 120 000 postforsendelser daglig fra utlandet bare til Postens godssenter. Dette betyr at omfanget er så stort at alle pakker av praktiske årsaker ikke kan kontrolleres. Jeg vil derfor understreke at endringer i regelverket vil være et viktig tiltak, men regelverksendringer alene vil ikke hindre all privatimport av ulovlige legemidler. Informasjon om farene ved privatimport er viktig, og helsemyndighetene vil fortsette arbeidet med å informere publikum om den store helserisikoen de tar ved å kjøpe legemidler på internett.