Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:803 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I statsrådens svar på Dokument nr. 15:447 (2011-2012) henvises det til KLPs manglende driftskompetanse for strømnett som begrunnelse for at selskapet bare får eie 15 % av Trønderenergi Nett.
Hvilke øvrige eiere i Trønderenergi Nett kan anses å ha kompetanse til å stå for selve driften av selskapet, og hvilke andre næringer/oppgaver enn forsikringsvirksomhet mener finansdepartementet at KLPs organisasjon vil være kompetent til å drifte uten ytterligere tilpasning?

Begrunnelse

De fleste selskaper i landet har konkrete forretningsplaner og kompetanse i tråd med det. Knapt noe selskap vil på kort varsel kunne drive i en annen bransje enn den man er etablert i. Statsråden viser til at kompetanseforskriften bl.a. setter krav til at nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver knyttet til de ulike delene av nettselskapets virksomhet, som for eksempel nettforvaltning og driftskontrollfunksjonen. Videre "viser Finansdepartementet til at virksomheten er av en slik art og av et slikt omfang at den vanskelig kunne vært drevet av forsikringsselskapet selv. Dette er en forutsetning for at man er innenfor forsikringsvirksomhetslovens rammer for virksomhet som et forsikringsselskap selv kan drive eller eie og øve innflytelse over."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det følger av forsikringsvirksomhetsloven § 6-1 at et forsikringsselskap bare kan drive forsikringsvirksomhet og virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet. Dette omtales ofte som et forbud mot at forsikringsselskaper driver forsikringsfremmed virksomhet. Forsikringsvirksomhetsloven § 6-2 regulerer forsikringsselskapenes adgang til å eie aksjer i selskaper som driver forsikringsfremmed virksomhet. Det fremgår her at forsikringsselskap ikke kan benytte midler i kollektivporteføljen (kundemidlene) til å eie eller ved stemmegivning representere mer enn 15 prosent av aksjene eller andelene i et selskap som driver virksomhet som etter § 6-1 ikke kan drives av et forsikringsselskap.

KLPs søknad om erverv av aksjer i TrønderEnergi Nett AS ble vurdert i henhold til de ovenfor nevnte reglene i forsikringsvirksomhetsloven. Vurderingstemaet etter forsikringsvirksomhetsloven var om virksomheten i TrønderEnergi Nett AS var å anse som ”virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet”, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 6-1. Dersom virksomheten i TrønderEnergi Nett AS ble vurdert å være av en slik art at KLP ikke selv kunne drive virksomheten, ville konsekvensen være at KLP heller ikke kunne eie mer enn 15 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 6-2.

Etter en konkret vurdering ble det funnet at virksomheten i TrønderEnergi Nett AS var virksomhet som ikke naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet. KLP fikk dermed bare tillatelse til å eie 15 prosent av aksjene i TrønderEnergi Nett AS. Det var således ikke spørsmål om hvorvidt KLP hadde kompetanse eller ikke til å drifte strømnett, men om dette var virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet.

I brevet reises det spørsmål om hvilke andre næringer/oppgaver enn forsikringsvirksomhet KLPs organisasjon vil være kompetent til å drifte uten ytterligere tilpasning. Jeg viser her til at forsikringsvirksomhetslovens utgangspunkt er at et forsikringsselskap bare kan drive forsikringsvirksomhet og virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet. Som nevnt ovenfor, er det dette som er grunnlaget for avgjørelsen i slike saker.