Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:805 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 14.02.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva er årsaken til at kulturdepartementet, tre år etter behandlingen i Stortinget, fortsatt ikke har lagt ut sak om endring i lov om stadnamn til høring, og når kan Stortinget forvente å få saken fra 2009 til endelig behandling?

Begrunnelse

Jeg viser til Stortinges behandling av Innst. S. nr. 124 (2008 -2009), om endringer i lov av 18. mai nr 11 1990, lov om stadnamn, der et samlet Storting gav sin tilslutning til endringer i regelverket. Stortingets intensjoner var klare, og endringene som skal gjøres er av svært begrenset omfang. Departementet har nå arbeidet med saken i tre år tilsynelatende uten resultat, noe som må sies å være svært lang tid.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Da Stortinget behandlet Dokument nr. 8:58 (2007-2008), ba komiteen departementet om å utrede en lovendring, slik at gjeldende rettskrivingsprinsipper ikke skal gjelde skrivemåten av gårds-/bruksnavn, og at kravet om ensartet skrivemåte i ulike funksjoner oppheves, jf. Innst. S. nr. 124 (2008-2009).

Departementet er i ferd med å ferdigstille et høringsnotat med et forslag om endring av loven i tråd med komiteens merknader. Arbeidet med å ferdigstille notatet har skjedd i tett samarbeid med faginstansene på området.

Arbeidet med saken har tatt noe mer tid enn forventet. Endringsforslaget må ivareta både lovens intensjoner og oppfylle Stortingets pålegg. Endringen vil likevel kunne påvirke lovens struktur og det er derfor nødvendig at den gjøres på en måte som ikke gir uventede og uheldige konsekvenser.

Utkast til lovendring planlegges sendt på bred høring i løpet av våren 2012. Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med et lovendringsforslag høsten 2012.