Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:808 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 09.02.2012
Besvart: 16.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Midtdelerne på E6 mellom Levanger og Skatval i Nord-Trøndelag har ifølge NRK.no reddet mange menneskeliv og spart samfunnet for 120 millioner kroner. Dette viser at trygge veier er det beste trafikksikkerhetstiltaket, slik FrP har påpekt i årevis. I dag har imidlertid under halvparten av veien midtrekkverk, og den vanskeligste strekningen nord for Stjørdal gjenstår.
Hva vil statsråden gjøre for å raskt og effektivt få på plass midtrekkverk på resten av strekningen, og når vil dette arbeidet være fullført?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På E6 mellom Stjørdal og Steinkjer har det siden 2005 vært en systematisk satsing på bygging av midtrekkverk. Strekningen fra nordenden av Helltunnelen i Stjørdal til Mule nord for Levanger er vel 53 km lang. Innen utgangen av 2013 vil det være bygd om lag 26,5 km midtrekkverk på denne strekningen. I tillegg er det planlagt 7 km midtrekkverk, hvorav reguleringsplanarbeid er igangsatt for knapt 5 km.

De resterende strekningene mellom Stjørdal og Levanger, Langstein – Åsen og Gråmyra – Branes, er krevende å bygge ut. På strekningen Langstein – Åsen går E6 og Nordlandsbanen parallelt i et bratt og rasfarlig parti langs sjøen, og det finnes ingen reelle omkjøringsmuligheter for E6-trafikken. For å skape plass for en omlegging/utvidelse av E6, inkl. bygging av et midtrekkverk, må jernbanen legges i tunnel. Det er derfor utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) med tilhørende ekstern kvalitetssikring (KS1) som grunnlag for valg av transportløsninger for både veg og bane på denne strekningen. På strekningen Gråmyra – Branes har det vist seg vanskelig å finne løsninger som ikke kommer i konflikt med bebyggelsen.

De bredt sammensatte tiltakene i regjeringens trafikksikkerhetsstrategi har gitt en gledelig og sterk nedgang i tallene på drepte og hardt skadde. Utbygging av tryggere veger er på et historisk høgt nivå, men dette er likevel bare ett element i den helhetlige strategien.

Midtrekkverk er et effektivt virkemiddel for å unngå møteulykker. Jeg viser i den forbindelse til at det i perioden 2010-2013 er forutsatt bygd 93 km midtrekkverk på to- og trefelts veger. Prioriteringene så langt innebærer en oppfølgingsgrad på 88 prosent etter tre år (75 %) av planperioden. I tillegg kommer bygging av firefelts veg med fysiske adskilte kjørebaner der oppfølgingsgraden er 81 prosent i samme periode. Bygging av midtrekkverk vil også være en prioritert oppgave i 2013 og i neste planperiode. Prioriteringene etter 2013 vil bli nærmere konkretisert gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 og påfølgende handlingsprogram.