Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:809 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 09.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Mattilsynet undersøkte dyrevelferden i kyllingproduksjonen i 2011. I 102 av de 152 kontrollerte besetningene fant tilsynet alvorlige avvik fra regelverket. Det har vært avdekket brudd på vesentlige krav som direkte påvirker dyrevelferden.
Kan statsråden redegjøre for hva som blir gjort fra landbruks - og matministeren for å oppnå en tilfredsstillende dyrevelferd i næringen?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er den enkelte dyreeier som har ansvar for dyrevelferden i kyllingproduksjonen og for at dyrevelferdsregelverket etterleves. Mattilsynet skal føre tilsyn, fatte nødvendige vedtak og ta i bruk de virkemidler som er til rådighet, når regelverket ikke etterleves.

Tilsyn med dyrevelferd er en prioritert oppgave for Mattilsynet, og jeg har bedt om at det spesielt føres tilsyn med slaktekylling og pelsdyr. Jeg er fornøyd med at Mattilsynet nå har gjennomført en grundig tilsynskampanje i slaktekyllingnæringen.

Den gjennomførte tilsynskampanjen viser at regelverksetterlevelsen er for dårlig. Dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen må bli bedre. Avvikene som er funnet, blir fulgt opp av Mattilsynet.

Som myndigheter er det vårt ansvar å sørge for at vi til enhver tid har et best mulig regelverk for dyrs velferd og at det føres tilsyn med at regelverket etterleves.

Jeg kan opplyse om at vi for tiden arbeider med utkast til et nytt og strengere regelverk for slaktekylling. Det tas sikte på en innretning av regelverket som vil gjøre det ulønnsomt å drive med dårlig dyrevelferd.

I tillegg kan jeg opplyse at dyrevelferdsloven har hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr når regelverket ikke overholdes. Det pågår også arbeid med å utarbeide utkast til en forskrift om fastsettelse og beregning av slike gebyrer.