Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:810 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 09.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Bonuspoeng fra flyreiser som arbeidsgiver dekker er å anse som skattepliktig fordel dersom den ansatte får bonuspoengene.
Kan finansministeren bekrefte at slik korrekt innberetning til skattemyndighetene skjer i staten?

Begrunnelse

Det ønskes også en oversikt over slike innberettede bonuspoeng per departementsområde, angitt med verdi for hvert område, samt antall tilfeller av slike fordeler.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet fra representanten Tybring-Gjedde er om bonusytelse som opparbeides av statsansatte på flyreise dekket av arbeidsgiver innberettes dersom de benyttes privat.

Jeg finner grunn til først å si noe generelt om flybonuspoeng og den skattemessige behandlingen av bruken av flybonuspoeng.

Flybonuspoeng vil normalt opptjenes på én bonuskonto på den reisendes hånd for hvert flyselskap/gruppe av samarbeidende flyselskaper, uavhengig av hvem som har betalt for reisen. Dette innebærer at det på en persons bonuskonto typisk vil kunne være både ”private” og ”tjenstlige” bonuspoeng.

Flybonuspoeng er en form for betinget rabatt, ved at bruk av bonuspoeng kan redusere andelen kontantvederlag for en flybillett eller andre tjenester i tilknytning til en reise. Det er imidlertid først når man faktisk benytter poengene til å ta ut en (rabattert) tjeneste eller lignende at bonuspoeng medfører en fordel. Opptjeningen i seg selv representerer således ingen fordel, og følgelig oppstår det ingen skatte- eller innberetningsplikt på opptjeningstidspunktet, heller ikke for flybonuspoeng opptjent på tjenestereise.

Spørsmålet om skatteplikt mv. oppstår altså først ved uttak av bonuspoeng i form av bonusytelser, og det blir da et spørsmål om bonusytelsen kan anses å representere en privat, skattepliktig fordel for den ansatte.

Uttak av flybonuspoeng til nye reiser for arbeidsgiver gir i seg selv ingen skattepliktig privat fordel. Det samme gjelder eksempelvis oppgradering mv. på en tjenestereise. Det er bare dersom flybonuspoeng opptjent på en reise i tjenesten benyttes til private formål at det vil oppstå spørsmål om skatteplikt. For å konstatere at det foreligger skattepliktig bruk av flybonuspoeng, må man altså kunne konstatere at en skattyter har benyttet ett eller flere flybonuspoeng, opptjent på en reise dekket av arbeidsgiver mv., til uttak av (rabatterte) tjenester mv. utenom en tjenestereise for denne arbeidsgiveren. Den skattepliktige fordelen verdsettes da til markedsverdien av den ytelsen som oppnås ved bruk av bonuspoengene.

For statsansatte er det imidlertid ikke anledning til å bruke bonuspoeng som opptjenes på reiser dekket av staten til private formål.

Forbudet følger av reiseregulativene (både innenlandsavtalen og utenlandsavtalen) som er inntatt i Statens Personalhåndbok, og lyder:

”Arbeidstaker kan ikke privat benytte bonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Privat bruk anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter. ”

Særavtalene fremforhandles mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Hovedsammenslutningene (LO Stat, YS Stat, UNIO og Akademikerne) og gjelder for ”alle som reiser i oppdrag eller tjeneste for statens regning”, jf. avtalens § 1 nr. 2.

Brudd på tjenestepliktene rammes av tjenestemannsloven § 20, og kan medføre administrative reaksjoner fra arbeidsgiver.

For politisk ledelse gjelder tilsvarende forbud som for statsansatte. Dette fremgår av Håndbok for politisk ledelse punkt 6.3, som lyder:

”Når det gjelder bonusordninger ved tjenestereiser gjelder samme regler for politisk ledelse som for statstjenestemenn. Bonus- eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser kan ikke benyttes i privat sammenheng. Halebilletter opparbeidet i tjenestesammenheng tilfaller arbeidsgiver og kan ikke benyttes privat.”

Følgelig kan det legges til grunn at statstjenestemenn mv. ikke oppnår noen innberetningspliktig fordel i form av flybonuspoeng på reiser for statens regning.

Jeg har fått opplyst fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet at de ikke er kjent med at det skal ha forekommet privat bruk av flybonuspoeng opptjent på tjenestereise for statens regning.