Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:811 (2011-2012)
Innlevert: 09.02.2012
Sendt: 10.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Bruk av informanter er blitt viktigere som virkemiddel i politiets arbeid i kampen mot alvorlig kriminalitet. Dette fordi de kriminelle tar flere forhåndsregler og har blitt mer avanserte i kommunikasjonen seg i mellom. Mange viktige aktører som jobber med kriminalitetsbekjempelse mener at informantvernet er for dårlig i dag.
Hvordan vil statsråden bidra til å bedre verne informanter og sikre kildevern slik at flere tør å gi politiet viktig informasjon som kan avdekke alvorlig kriminalitet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I mange saker er politiet helt avhengig av kilder og informanter. Det gjelder særlig i arbeidet med å nedkjempe kriminelle nettverk og ved grenseoverskridende kriminalitet. For politiet vil hensynet til informantens eller kildens liv og helse være overordnet. Når kilder og informanter blir utsatt for trusler eller vold fra det kriminelle miljøet, er det samtidig en trussel mot rettssamfunnet. Dersom kilder og informanter ikke kan føle seg sikre på at de kan gi opplysninger uten å sette seg selv eller sine nærmeste i fare, vil mange avstå fra å gi viktig informasjon til politiet. Dette kan få alvorlige følger for politiets mulighet til å oppklare alvorlig kriminalitet.

Det siste tiåret er det foretatt en rekke lovendringer for å bedre beskyttelsen av politiets kilder og informanter, herunder innført et eget straffebud om motarbeidelse av rettsvesenet og regler om anonym vitneførsel. I tillegg har det vært gjennomført endringer i reglene om dokumentinnsyn og bevisavskjæring. Som det går frem av Meld. St. 7 (2010-2011) er det likevel behov for et vesentlig bedre vern av kilder og informanter samtidig som hensynet til et effektivt forsvar blir tilstrekkelig varetatt. Dette vil regjeringen følge opp i en proposisjon som legges frem for Stortinget i 2013 i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll. Det vises også til Innst. 300 S (2010-2011) og anmodningsvedtak nr. 77 (2011-2012).

Jeg vil også nevne at vern av kilder og informanter har en side til hvordan politiet oppbevarer opplysningene. I forbindelse med vedtakelsen av politiregisterforskriften vil det bli gitt en egen forskrift om informantregisteret, der den nærmere behandlingen av opplysninger knyttet til informanter vil bli regulert.