Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:812 (2011-2012)
Innlevert: 09.02.2012
Sendt: 10.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Lov av 14. august 1918 nr. 2 rettsutdragsloven § 5 tredje ledd bestemmer at det rettsutdrag av saken som er benyttet under behandling i Høyesterett skal oppbevares sammen med sakens dokumenter. Nærmere undersøkelser viser at lavere domstoler bryter lovens bestemmelser ved å makulere rettsutdraget og dermed ikke sikre oppbevaring.
Vil statsråden gjennom rundskriv eller på annen egnet måte sørge for at domstolene følger loven på dette punkt, og på hvilken måte vil statsråden følge opp de domstoler som har brutt loven?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Rettsutdragsloven regulerer bruk av utdrag av skriftlige bevis mv. for domstolene. Slike såkalte «faktiske» utdrag er ekstrakter av de dokumentbevis partene har lagt frem for retten og motparten i prosesskriv, og benyttes ved muntlige forhandlinger i Høyesterett og der retten krever utdrag utarbeidet i underinstansene, jf. rettsutdragsloven §§ 1 og 10. Utdrag skal oppbevares sammen med sakens dokumenter, jf. rettsutdragsloven § 5 tredje ledd, jf. § 10. Bestemmelsen om oppbevaringsplikt er å anse som en ordensforskrift, og loven oppstiller ingen sanksjon for overtredelse av plikten. Om det skulle være slik at enkelte domstoler ikke overholder bestemmelsen, ser jeg likevel ikke behov for å gå inn for lovendringer her. Jeg viser til at de dokumentbevis som inngår i utdraget, allerede er lagt frem for retten og motparten i prosesskriv. Oppbevaring av prosesskriv er omfattet av arkivloven med forskrifter. Jeg tilføyer for øvrig at jeg, av hensyn til domstolenes uavhengighet, ikke har mulighet til å instruere domstolene gjennom rundskriv el..