Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:813 (2011-2012)
Innlevert: 09.02.2012
Sendt: 10.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En strekning på ca. 6,5 km på riksvei 3 skal få midtdelere som et prøveprosjekt for å øke trafikksikkerheten.
Hvorfor kan man ikke heller prøve en svensk modell med 14 meter bred vei med vekslende 2+1 felts vei?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter gjeldende norske retningslinjer skal den aktuelle strekningen på rv 3 mellom Gita bru og Skjærodden ha en vegbredde på 10 m uten midtrekkverk. I 2009 var gjennomsnittlig døgntrafikk på denne strekningen 4 250 kjøretøy. Først ved en årsdøgnstrafikk på 8 000 er det krav til midtrekkverk. Samferdselsdepartementet har nå bedt Statens vegvesen om å sende på høring et forslag om å senke denne grensen til 6 000, og samtidig tillate midtrekkverk på veger med bredde på 10 m etter en særskilt vurdering. Forslaget innebærer også at det vil bli mulig å sette opp midtrekkverk ved lavere døgntrafikk, dersom antall møteulykker tilsier at et slikt tiltak vil være effektivt.

Normalt vil det kreves en bredde på 12,5 meter der det er et kjørefelt i hver retning og 14,5 meter der det skal bygges en 2 + 1 veg for i henhold til vegnormalene å få midtrekkverk. En utvidelse på nevnte strekning til 14,5 meter vil gi en vesentlig kostnadsøkning. I tillegg vil dette få betydning for arealbruken bl.a. når det gjelder hvor mange boliger som vil bli berørt, mengden dyrket mark som vil bli beslaglagt osv. Den aktuelle strekningen går gjennom et tettsted og det ville således få store konsekvenser dersom vegen skulle bygges bredere.