Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:814 (2011-2012)
Innlevert: 09.02.2012
Sendt: 10.02.2012
Besvart: 24.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Aust-Agders Fylkestings forslag til Regional delplan for senterstruktur og handel har møtt på vanskeligheter og innsigelser fra Fylkesmannen. Det er stor forskjell på praksis i forskjellige fylker når det gjelder kjøpesenterutbygging, og Aust-Agder ønsker å bli behandlet på samme måte som f.eks. Vest-Agder.
Er det rettferdig at praksisen er forskjellig i fylkene og når kan vi vente svar fra Departementet om Aust-Agders regionale delplan?

Begrunnelse

Bakgrunnen for innføring av Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentrene eller ”Kjøpesenterstoppen” som det kalles, var slik jeg har forstått det å sikre at byene fortsatt ble levende bysamfunn med handel som et viktig element. Det skulle forby handelsvirksomhet utenfor byer og tettsteder, samt legge til rette for at bilen ble mindre brukt i forbindelse med handel og dermed få redusert utslipp.
På Sørlandet og i Aust-Agder har praktiseringen av denne kjøpesenterstoppen virket stikk i strid med hensikten av intensjonen. Intensjonene var jo gode, men resultatet har blitt det motsatte.
I noen fylker praktiseres dette langt mer liberalt enn i andre fylker, noe som selvfølgelig gir store konsekvenser når fylkene som blir forskjellsbehandlet er nabofylker. Jeg vil berømme de fylker som har en fylkesmannsordning som ikke ødelegger investeringsinteressen næringslivet har i fylket. Det viser at det jobbes for et sterkt og godt næringsliv, og flere arbeidsplasser til fylket.
I Aust-Agder er det lagt så store begrensinger på kjøpesenterutviklingen at investeringene har stoppet opp. Dette lager en konkurransevridning som Aust-Agder Fylkeskommune ikke er tjent med. Det er særdeles merkelig at man får lov til utbygging i ett fylke, men ikke i et annet. Det blir jo svært vanskelig dersom regelverket som er innført av statlige myndigheter fører til at enkelte områder får klare konkurransefordeler fremfor andre.
Fylkesmannen i Aust-Agder har innsigelser til den Regionale delplan for senterstruktur og handel som Aust-Agder Fylkesting har fremlagt. Derfor er denne sent til Miljøverndepartementet for behandling i september 2011. Næringslivet i Aust-Agder er svært interessert i å få dette på plass, og ønsker å investere her. Dette vil gi flere arbeidsplasser til fylket, noe vi trenger og ser frem til å få.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Saken ligger i Miljøverndepartementet til behandling.

Representanten Godskesen tar utgangspunkt i kjøpesenterutbyggingen i Agderfylkene.

Fylkesmannen i Aust-Agder har innvendinger til planen fordi man mener at den ikke ivaretar nasjonal politikk på en tilfredsstillende måte. Den nasjonale politikken er formidlet i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre som trådte i kraft 1.juli 2008. Hensikten med bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av kjøpesentre i hele landet – på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Bestemmelsen gjelder i et fylke helt til den avløses av en regional plan med planbestemmelser. Aust-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til å utarbeide en slik plan, og den er nå vedtatt av fylkestinget med retningslinjer og regionale planbestemmelser.

Jeg ser at behandlingen av kjøpesentersaker varierer mellom fylkene. Dette er ikke en ønskelig situasjon. Både handelsnæringen og departementet ønsker like lokaliseringsbetingelser uavhengig av på hvilken side av en administrativ grense lokaliseringen eller utvidelsen skjer. Vi har imidlertid mange eksempler på uheldige lokaliseringer, som både skaper økt biltrafikk og svekker handelen og attraktiviteten til nåværende byer og tettsteder. Jeg har stor oppmerksomhet mot disse utfordringene.

Miljøverndepartementet har Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder til behandling. Det er naturlig å se planen i sammenheng med Regional plan for Kristiansandsregionen som nettopp er oversendt departementet.