Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:818 (2011-2012)
Innlevert: 10.02.2012
Sendt: 10.02.2012
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 16.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Etter søknad godkjenner Nav i noen tilfeller at studenter som har fått godkjent geografisk spredt studietilbud kan reise til de aktuelle studiesteder for å gjennomføre eksamen. Transportutgifter dekkes etter regning, men overnatting dekkes kun etter en fastsatt sats på kr. 168.- pr. natt. Satsen dekker ikke de reelle kostnadene og øker dermed studentenes kostnader.
Vil statsråden gripe fatt i denne urimelige dekningen og få den opp på et reelt nivå når det er dokumentert overnattingskostnader?

Begrunnelse

Enkelte studenter får på grunn av funksjonshemming hjelp gjennom NAV til å fullføre sin utdanning på flere utdanningssteder som hver for seg kan tilby tilpassede tilbud på forskjellige deler av utdannelsen. Dette hjelper disse studentene til å lettere kunne samle nok studiepoeng. NAV dekker ekstra kostnader som studieavgift o.l. etter avtale i det enkelte tilfelle. I noen av disse tilfellene er det nødvendig for studentene å reise til studiestedet for å gjennomføre eksamen, og NAV dekker da reisekostnader. Satsene for slik utgiftsdekning synes å være fra en svunnen tid.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er Arbeidsdepartementet som er ansvarlig for dette regelverket, så spørsmålet er overført til meg.

Personer som deltar på arbeidsrettede tiltak godkjent av Arbeids- og velferdsetaten, får dekket bestemte utgifter knyttet til deltakelsen. Medlemmer av folketrygden som av helsemessige årsaker har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten, kan blant annet få dekket boutgifter i forbindelse med tiltaket. For å få slik støtte må deltakeren ha nødvendige utgifter til bolig på det stedet der det arbeidsrettede tiltaket gjennomføres, i tillegg til sitt vanlige bosted. Stønaden er fra 1. januar 2012 173 kroner per stønadsdag. Personer som på grunn av funksjonshemming har høyere utgifter til bolig på det stedet der tiltaket gjennomføres enn andre i samme situasjon, kan få stønad til dekning av de faktiske ekstrautgiftene.

Jeg er kjent med at regelverket i liten grad har vært innrettet mot behov for mer kortvarig overnatting borte fra hjemstedet. Departementet arbeider for tiden med å forenkle og harmonisere regelverket for stønader til dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse på arbeidsrettede tiltak. Innretningen av stønaden til bolig blir vurdert i forbindelse med dette arbeidet. Jeg tar sikte på å få sendt et forslag om en ny stønadsforskrift på alminnelig høring i vår.