Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:819 (2011-2012)
Innlevert: 10.02.2012
Sendt: 10.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I forbindelse med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, så er undertegnede kontaktet av flere som stiller spørsmål om hvordan man skal tolke regelverket i forhold til hva man kan søke kompensasjon for.
Er det på driftskostnader, eller totalomsetning i organisasjonen, og hvordan stiller dette seg i forhold til for eksempel drikke, middag, kaker og kaffe som blir solgt til inntekt til organisasjonen?

Begrunnelse

Mange organisasjoner betaler mer i moms til staten enn de får i offentlig støtte, og frivillige organisasjoner sitter igjen med momsutgifter som næringsdrivende og kommuner slipper. Regjeringen har ikke fulgt opp sine egne løfter om å trappe opp ordningen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I 2012 er det bevilget 627,5 mill. kroner til momskompensasjonsordningen. Regjeringens satsning på momskompensasjon til frivillige organisasjoner er den største satsningen på frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne. Økningen i bevilgninger for ordningen for perioden 2010 til 2012 utgjør hele 431 mill. kroner, dvs. rundt 220 prosent. I 2011 mottok mer enn 13 000 organisasjoner kompensasjon over ordningen.

I Prop. 1 S (2011-2012) for Kulturdepartementet heter det: ”I Prop. 1 S (2009-2010) for Kulturdepartementet, s. 22 heter det:

”Regjeringen har besluttet å innføre en ny ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Ordningen trer i kraft 1. januar 2010 og skal trappes opp med en milliard kroner fram til 2014.”

I Prop. 1 S (2011-2012) Gul bok, i kap. 10 Flerårige budsjettkonsekvenser 2013-2015, under 10.5 Større planer og satsinger mv. som ikke inngår i budsjettframskrivingene, heter det:

”Regjeringen har videre en målsetning om at rammen for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner skal økes til om lag 1,2 mrd. kroner innen 2014. Dette innebærer at bevilgningen til ordningen må økes med om lag 600 mill. kroner fram til 2014. Momskompensasjonsordningen medregnes i Kulturløftet.”

Momskompensasjonsordningen er en enkel og ubyråkratisk ordning. For eksempel stilles ingen krav til rapportering for bruken av midlene. Organisasjonene kan velge å søke enten etter forenklet modell eller etter dokumentert modell. I forenklet modell søker organisasjonene om kompensasjon beregnet på grunnlag av totale driftskostnader knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.

Dokumentert modell innebærer at det søkes basert på totale merverdiavgiftskostnader på varer og tjenester knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av driften. I henhold til § 17, punkt c i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner kan det ikke søkes om kompensasjon for kostnader som nevnt i lov 19.6.2009 nr. 58 om merverdiavgift § 8-3 første ledd og 8-4 første ledd, herunder bl.a. servering, leie av selskapslokaler i forbindelse med servering og anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Det betyr at kostnader knyttet til servering er blant de kostnadene som ikke dekkes over dokumentert modell. Derimot vil disse kostnadene inngå som en del av driftskostnadene i forenklet modell, da dette er en beregningsmodell.

Det er etablert et brukerforum og en referansegruppe knyttet til ordningen med representanter fra frivillig sektor, deriblant Frivillighet Norge. Ordningen skal evalueres i 2012. Brukerforumet og referansegruppen vil bli trukket inn i arbeidet med evalueringen.