Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:823 (2011-2012)
Innlevert: 13.02.2012
Sendt: 13.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva vil statsråden gjøre for å hindre at banker og investeringsselskaper på ny markedsfører og selger justerte eller nye varianter av lånefinansierte "strukturerte spareprodukter" overfor norske forbrukere?

Begrunnelse

I kjølvannet av bankers og andre finansinstitusjoners salg av "strukturerte spareprodukter" tidlig på 2000-tallet oppstod det en rekke rettstvister som fortsatt befinner seg i rettsapparatet, blant annet de mye omtalte Acta-sakene. Hovedkritikken mot de strukturerte spareproduktene har gått ut på at de har blitt solgt i stor skala til ikke-profesjonelle investorer som ikke har hatt grunnlag for å forstå de grunnleggende egenskapene ved produktene. Spareprodukter ble i stor grad lånefinansiert, og forbrukere opplevde til dels store tap. Finanstilsynet fastsatte på denne bakgrunn i februar 2008 skjerpede krav til salg av sammensatte produkter. Videre strammet Finansdepartementet i 2010 inn reglene for salgsbaserte avlønningssystemer for investeringsrådgivere. I tillegg har Finanstilsynet styrket sitt fokus på forbrukermarkedet. Det gjorde at slike produkter langt på vei forsvant fra markedet.
En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet varsler imidlertid om at "strukturerte spareprodukter" igjen selges aktivt overfor forbrukere fra banker og investeringsselskaper, at lånefinansiert sparing igjen er utbredt, og at informasjonen som gis ved salg av slike produkter er mangelfull. Dette er i så fall både en uheldig og uønsket utvikling, og kan kreve nye tiltak fra myndighetene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til svar på spørsmål nr. 806 fra Hans Olav Syversen (vedlagt). I svaret peker jeg på at forbrukere sjelden er tjent med å investere i et finansielt spareprodukt dersom alternativet er å nedbetale gjeld. Forbrukerrådets undersøkelse tyder dessverre på at forbrukere likevel ofte får råd om å ta opp lån for å investere i finansielle spareprodukt.

Jeg er helt enig i at Forbrukerrådets undersøkelse tyder på at vi fortsatt må prioritere regelverk og tilsyn som skal bidra til at forbrukernes interesser ivaretas på en god måte i møte med investeringsrådgivere, og at Finanstilsynet må prioritere dette saksfeltet høyt. Finansdepartementet vil derfor be Finanstilsynet særskilt om å passe på at ikke investeringsrådgivere ivaretar eget foretaks inntjening på bekostning av forbrukernes interesser, og at regelverket for øvrig til enhver tid overholdes.