Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:826 (2011-2012)
Innlevert: 14.02.2012
Sendt: 14.02.2012
Besvart: 23.02.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gi et kvalifisert anslag av hvor mange personer som underviser i skolen uten godkjent undervisningskompetanse, samt den fylkesvise fordelingen av disse, i inneværende skoleår?

Begrunnelse

I henhold til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) er det totalt 182 524 årsverk uten godkjent undervisningskompetanse for de trinnene de underviser på i skoleåret 2011/2012. Tilsvarende tall for årsverk med godkjent undervisningskompetanse er 4 876 682.
Undertegnede ønsker en kvalifisert vurdering fra departementet av hvor mange personer disse årsverkene representerer, samt – hvis mulig – en oversikt over hvilken formell kompetanse personer som underviser i skolen uten godkjent undervisningskompetanse vanligvis innehar.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis vil jeg presisere at for å få et bilde av ressurssituasjonen i grunnskolen når det gjelder kompetanse som benyttes i undervisningen, så gir antall årsverk et bedre bilde enn antall personer. Mange uten godkjent undervisningskompetanse arbeider trolig deltid, for eksempel ved siden av studier. Antall årsverk gir dermed et riktigere bilde på omfanget av undervisningen i grunnskolen med og uten godkjent undervisningskompetanse for de trinn de underviser på.

I Grunnskolenes informasjonssystem (GSI) registreres beregnede årsverk (fotnote 1) til undervisning med og uten kompetanse for de trinnene de underviser på. Antall personer/lærere og hva slags kompetanse disse har registreres ikke i GSI. Tall fra GSI viser at det totalt er 50 592 årsverk i grunnskolen skoleåret 2011-12.(fotnote 2) Av disse er 1 825 årsverk uten godkjent undervisningskompetanse for de trinn de underviser på, mens 48 767 årsverk er med godkjent undervisningskompetanse. Det betyr at de uten godkjent kompetanse utgjør en andel av årsverkene på 3,6 prosent. I kategorien årsverk uten godkjent undervisningskompetanse registreres også assistenter som utfører undervisningsoppgaver.

SSB produserer tall som viser antall lærere med og uten godkjent utdanning. Disse tallene er for sysselsatte lærere (arbeidsmarkedsstatistikk) og er ikke direkte sammenlignbare med det som registreres i GSI, bl.a. fordi registreringstidspunktet er ulikt. Per i dag foreligger ikke det nøyaktige tallet fra SSB for totalt antall lærere i grunnskolen i fjerde kvartal 2010, men i fjerde kvartal 2009 var det totalt 67 200 lærere ansatt i grunnskolen (SSB). Lærere uten godkjent kompetanse utgjorde da 12,3 % av lærerne. Det har ikke vært store endringer i antallet årsverk fra 2009 til 2010, og heller ikke i andelen årsverk uten godkjent kompetanse for de trinn de underviser på. Det er derfor grunn til å tro at også forholdstallet mellom andelen personer med og uten godkjent kompetanse er relativt stabilt.

Tall fra SSB viser at i fjerde kvartal 2010 var det totalt 8 971 lærere uten godkjent utdanning, dvs. lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning og lærere med videregående utdanning eller lavere. 715 av disse hadde høyere universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogikk, 3 058 hadde lavere universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogikk, mens 5 198 hadde videregående opplæring eller lavere uten pedagogikk.

Tabellen under viser hvordan de 8 971 lærerne uten godkjent kompetanse i fjerde kvartal 2010 fordelte seg på de ulike fylkene:

Fylke Lærere u/godkjent kompetanse

(SSB, fjerde kvartal 2010)

Østfold 412

Akershus 1322

Oslo 1078

Hedmark 339

Oppland 365

Buskerud 498

Vestfold 390

Telemark 293

Aust-Agder 195

Vest-Agder 183

Rogaland 674

Hordaland 709

Sogn og Fjordane 229

Møre og Romsdal 476

Sør-Trøndelag 435

Nord-Trøndelag 201

Nordland 569

Troms 316

Finnmark 287

Sum 8 971

Tabellen under viser hvordan de 1 825 årsverkene uten godkjent undervisningskompetanse for de trinn de underviser på fordeler seg på fylker skoleåret 2011-12:Fylke Årsverk u/godkjent kompetanse for de trinn de underviser på

(GSI-tall 2011-12)

Østfold 74

Akershus 352

Oslo 225

Hedmark 53

Oppland 81

Buskerud 128

Vestfold 43

Telemark 32

Aust-Agder 26

Vest-Agder 23

Rogaland 142

Hordaland 86

Sogn og Fjordane 71

Møre og Romsdal 73

Sør-Trøndelag 55

Nord-Trøndelag 43

Nordland 116

Troms 88

Finnmark 113

Sum 1 825

At SSB-tallene viser at andelen personer/lærere uten godkjent kompetanse er høyere enn andelen årsverk til undervisning uten kompetanse for de trinnene de underviser på (GSI), skyldes som nevnt at mange uten godkjent undervisningskompetanse trolig arbeider deltid, for eksempel ved siden av studier. I tillegg er som nevnt tallene ikke direkte sammenlignbare.

Utover det som fremkommer av tallene fra SSB har ikke Kunnskapsdepartementet noen fullgod oversikt over hvilken formell kompetanse personer som underviser i skolen uten godkjent undervisningskompetanse vanligvis har, men det er grunn til å tro at det er en lite ensartet gruppe. Lærere uten godkjent utdanning kan både være personer med lav kompetanse, men også personer med stor faglig kompetanse men som mangler formell pedagogisk kompetanse.

For øvrig vil jeg vise til at det var nær 1 400 flere kvalifiserte søkere med lærerutdanning som førstevalg i 2011 sammenliknet med startåret for GNIST-satsingen i 2008, dvs. en vekst på 45 prosent. Partnerskapet GNIST er et femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, LO, NHO, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Studentorganisasjon, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Norsk Skolelederforbund, Nasjonalt råd for lærerutdanning og Elevorganisasjonen. Partnerskapet jobber bl.a. for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden.

------------------

Fotnote 1) Årsverk i GSI beregnes på bakgrunn av årstimer, som er den størrelsen skoleeier rapporterer på.

Fotnote 2) Antall årsverk i GSI oppgis i stillingsprosent, hvor 1 årsverk = 100. Dvs. at for å komme frem til antall årsverk må tallet i GSI divideres på 100.

Lenke til originalsvaret med tabell og fotnoter