Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:831 (2011-2012)
Innlevert: 14.02.2012
Sendt: 15.02.2012
Besvart: 27.02.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Investinor har i løpet av de siste to år bokført tap på 300 mill. kroner. Selskapets investeringsmandat er gitt av Stortinget, men av media fremgår at selskapet tenker seg også å investere i mer modne selskaper, samtidig som det ikke skal gå utover eksisterende virksomhet iht. mandatet.
Med bakgrunn i tapene, tilførselen av 1,5 mrd. i budsjettet for 2012 og uttalelser om endret investeringsstrategi, vil statsråden ta skritt for en gjennomgang av selskapets investeringsmandat i RNB 2012?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er kjent med at Investinor har foretatt relativt store nedskrivninger av enkelte av sine investeringer. I selskapets rapport for fjerde kvartal 2012 redegjøres det for at nedskrivningene representerer hva transaksjonskursen ville ha vært dersom et salg skulle vært gjennomført i de aktuelle selskapene nå. Det gjøres samtidig rede for at verdireduksjonen ikke nødvendigvis gjenspeiler den målsettingen Investinor har for de berørte selskapene, all den tid Investinor har en lengre horisont med sitt eierskap.

I henhold til gjeldende retningslinjer for Investinor AS skal selskapet fortrinnsvis investere i bransjer hvor Norge står sterkt, og hvor det er vekstpotensial. Selskapet skal ha et særskilt fokus på følgende fem satsingsområder: miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor. I tillegg skal selskapet ha et spesielt fokus på klima- og miljøprosjekter. I Prop 1 S. (2011-2012) ble det varslet at Nærings- og handelsdepartementet ville se nærmere på en eventuell utvidelse av selskapets satsingsområder. Dette arbeidet er påbegynt, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med denne saken på egnet måte.

I de samme retningslinjene framgår det at selskapets investeringsfokus primært skal være i bedrifter som er i tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen.

I den gjennomgangen vi nå foretar, er det således satsingsområdene som vil bli vurdert nærmere, og jeg vurderer det ikke som aktuelt å foreta en revurdering av hvilke faser selskapet skal investere i.